Leasing
9. veljače, 2022

Leasing

Prilikom ulaganja u investicijska dobra, poduzetnici se susreću s dilemom koji način financiranja odabrati. Posljednjih godina, leasing kao metoda financiranja bilježi ogroman rast.

Leasing je poseban oblik financiranja na dugi i srednji rok koji se temelji na korištenju, umjesto na posjedovanju predmeta leasinga. Na osnovi ugovora o leasingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti leasinga, a najčešće su to osobni automobili, plovila, postrojenja i oprema te nekretnine.

U posao leasinga uključene su 3 strane: primatelj leasinga, davatelj leasinga i dobavljač predmeta leasinga. Primatelj leasinga odabire predmet leasinga kojim se želi koristiti. Za korištenje predmeta leasinga primatelj plaća naknadu davatelju leasinga. Davatelj leasinga kupuje od dobavljača predmet leasinga koji je izabrao primatelj te postaje vlasnikom predmeta leasinga koji daje na uporabu primatelju u ugovorenom trajanju ugovora uz plaćanje leasing naknade za uporabu. Dobavljač predmeta leasinga prodaje predmet leasinga lizinškom društvu, a ono plaća dobavljaču vrijednost premeta leasinga i postaje njegovim vlasnikom.

Leasing je kod nas uređen Zakonom o leasingu koji definira uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva, ugovor o leasingu, prava i obveze subjekata u poslovima leasinga, registar objekata leasinga, financijsko izvještavanje, nadzor nad poslovanjem leasing društava, organizacijske zahtjeve i način i uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

FINANCIJSKI LEASING

Zakon o leasingu definira posao financijskog leasinga kao pravni posao u kojemu primatelj leasinga u razdoblju korištenja predmetom leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost predmeta leasinga, snosi troškove amortizacije tog predmeta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim predmetom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti predmeta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na predmetu leasinga većim se dijelom prenose na primatelja leasinga.

Financijski leasing (najam), najmoprimac evidentira u svojim poslovnim knjigama kao imovinu i kao dugoročnu obvezu po osnovi nabavljene imovine. Troškovi koji nastaju prilikom pregovaranja i osiguranja ugovora o leasingu (konzultantski troškovi, odvjetničke usluge, transportni troškovi, naknada za obradu predmeta najma) jesu izravni troškovi koji povećavaju vrijednost (trošak nabave) unajmljenog sredstva. Iznos dugoročne obveze smanjuje se otplatom leasing rata tako da se dio rate prikazuje kao otplata glavnice, a dio kao trošak kamate za razdoblje. Iskazivanjem dugoročne obveze u bilanci pogoršava se najmoprimčev stupanj zaduženosti. Međutim, kod financijskog leasinga najmoprimac ima pravo obračunati amortizaciju te je prikazati kao trošak u svom računu dobiti i gubitka.

Ugovor o financijskom leasingu, osim drugih propisanih podataka, obvezno mora sadržavati podatak o učešću u ukupnoj vrijednosti predmeta leasinga te podatak o nominalnoj i efektivnoj kamatnoj stopi. Ugovor o financijskom leasingu obvezno mora sadržavati i plan otplate, odnosno svotu, broj, i rokove plaćanja pojedinih rata. Kod financijskog leasinga važno je razumjeti sljedeće pojmove:

Učešće

Učešće predstavlja novčanu svotu kojom primatelj leasinga sudjeluje u financiranju predmeta leasinga kod ugovora o financijskom leasingu. Za iznos učešća se umanjuje osnovica za obračun kamate ugovora o financijskom leasingu. Učešće se nakon isteka ugovornog odnosa ne vraća primatelju leasinga.

Opcija kupnje/otkupna vrijednost

Opcija kupnje je dio ukupne vrijednosti predmeta leasinga koja predstavlja otkupnu vrijednost predmeta leasinga. Svota otkupne vrijednosti obično se ugovara u simboličnom iznosu, a važna je s formalnog stajališta jer se njezinom otplatom stječe pravo vlasništva nad predmetom financijskog leasinga.

Stjecanje vlasništva nad predmetom financijskog leasinga

Otplatom posljednje rate i ugovorene otkupne vrijednosti, sva prava koja proizlaze iz pojma vlasništva prelaze na dotadašnje primatelja leasinga.

OPERATIVNI LEASING

Prema definiciji Zakona o leasingu posao operativnog leasinga je pravni posao u kojemu primatelj leasinga u razdoblju korištenja predmetom leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost predmeta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog predmeta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na predmetu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga. Ugovor o operativnom leasingu, osim drugih propisanih podataka, obvezno mora sadržavati i podatak o ostatku vrijednosti predmeta leasinga. Ugovor o operativnom leasingu ne mora sadržavati plan otplate, nego je svota pojedine naknade, broj i rokovi plaćanja naknade za leasing i ukupna naknada sastavni element ugovora o leasingu. Kod operativnog leasinga važno je razumjeti sljedeće pojmove:

Ostatak vrijednost

Ostatak vrijednosti je sporazumom utvrđena vrijednost predmeta leasinga nakon isteka ugovorena trajanja ugovora o operativnom leasingu koja utječe na izračun visine rate leasinga, a predstavlja vrijednost predmeta leasinga u trenutku isteka ugovora.

Jamčevina

Jamčevina predstavlja novčanu svotu koja služi kao osiguranje urednog i pravodobnog ispunjenja svih ugovornih obveza primatelja leasinga. Nakon isteka ugovora i ispunjenja ugovornih obveza primatelja leasinga, jamčevina se vraća primatelju. Jamčevina smanjuje iznos financiranja.

Posebna najamnina (unaprijed plaćena najamnina, učešće kod operativnog leasinga)

Posebna najamnina predstavlja dio vrijednosti predmeta leasinga s kojim primatelj leasinga sudjeluje u financiranju, a kako je riječ o operativnom leasingu, riječ je o unaprijed plaćenoj najamnini koja se odnosi na cijelo ugovoreno razdoblje trajanja leasinga te se u računovodstvenom smislu takav unaprijed plaćeni trošak vremenski razgraničava. Na svotu posebne najamnine kao naknade za korištenje predmetom leasinga obračunava se i plaća porez na dodanu vrijednost. U slučaju raskida ugovora o leasingu, posebna najamnina obično se ne vraća primatelju. Ovu činjenicu potrebno je uzeti u obzir kod razmatranja prijevremenog raskida ugovora o operativnom leasingu.

Povrat predmeta leasinga

Primatelj leasinga obvezan je nakon isteka ugovora o operativnom leasingu vratiti predmet leasinga lizinškom društvu na način i u stanju određenim ugovorom o leasingu. Ako primatelj želi nakon isteka ugovora otkupiti predmet operativnog leasinga, to i može, ali ne izravno od lizinškog društva, nego posredovanjem treće osobe.

IZBOR ODGOVARAJUĆE VRSTE LEASINGA

Osnovna prednost financijskog leasinga je to što najmoprimac može obračunati amortizaciju i na taj način umanjiti poreznu osnovicu. Budući da se financijski leasing provlači kroz bilancu, povećava se zaduženost tvrtke, te kreditni rejting.

Najvažnija prednost operativnog leasinga za najmoprimca je što on ostvaruje sve koristi od imovine uzete na operativni leasing, a ne iskazuje ju u bilanci kao svoju imovinu, i istodobno ne mora iskazati obvezu za najam za čitavo vrijeme trajanja ugovora o leasingu, nego se ta obaveza iskazuje postupno po primitku mjesečnog računa za najma imovine uzete na operativni leasing. Isto tako, obveza prema davatelju leasinga se zatvara po podmirenju računa za najam imovine. Primatelj leasinga će imati bolji kreditni rejting, jer ne iskazuje zaduženost s osnove leasinga, te mu ostaje slobodan prostor za potrebno drugo zaduživanje.

Budući da je svaki poslovni subjekt jedinstven prilikom donošenja odluke o načinu financiranja nužno je dobro proanalizirati trenutnu situaciju u kojoj se poduzeće nalazi te ciljeve koje želi ostvariti i sredstva koja su mu za to potrebna. Kao oblik financiranja leasing ima određene prednosti, ali i nedostatke. Upravo te prednosti i nedostatke treba imati na umu svaki poslovni subjekt koji razmatra taj oblik financiranja.