8. prosinca, 2021

Knjiga poslovnih udjela

Knjiga poslovnih udjela može se definirati kao interni registar koji je obvezno ustrojiti i ažurno voditi od strane svakog d.o.o. registriranog u Republici Hrvatskoj, a u koji se upisuju svi članovi društva (kako se to u svakodnevnom govoru kaže – vlasnici poduzeća) te ostali zakonom propisani podaci.

Navedena knjiga služi tome da društvo u bilo kojem trenutku zna tko su njegovi članovi, koliko ih je te koje poslovne udjele ima svaki od članova. Time se otklanjaju štetne posljedice koje bi mogle nastupiti za društvo zbog neizvjesnosti nepoznavanja svojih članova. Uz to, potrebno je istaknuti kako se u svakodnevnom govoru nerijetko krivo primjenjuju ili miješaju pojmovi član(ovi) uprave i član(ovi) društva, što nikako nije isto. Naime, članovi uprave su direktori društva (uprava), a članovi društva su tzv. udjeličari, imatelji (poslovnih) udjela u kapitalu društva s ograničenom odgovornošću, odnosno skupština toga društva. Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD) nije ustrojen subjekt koji vodi knjigu poslovnih udjela za d.o.o., kao što je to učinjeno za dioničko društvo – jasno, tada je riječ o registru dionica, već je svaki d.o.o. obvezan sam voditi takvu knjigu. Knjigu poslovnih udjela čine glavna knjiga, pomoćne evidencije i zbirka isprava.

U knjigu poslovnih udjela, i to u glavnu knjigu, unose se: 

a) podaci o članovima društva i to ako je član društva:  

– pravna osoba: tvrtka, sjedište svakoga člana i podaci o upisu u odgovarajućem registru svakog člana društva i njegov osobni identifikacijski broj (nadalje u tekstu: OIB);

– fizička osoba: ime, prezime i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana i njegov OIB.

b) podatak o nominalnom iznosu poslovnih udjela koje je preuzeo i što je temeljem toga uplaćeno; 

c) podatak o možebitnim dodatnim činidbama koje je obvezan ispuniti prema društvu i koje je ispunio (čl. 391. ZTD-a);

d) podatak o svim obvezama koje terete poslovni udio i broju glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva;

e) opterećenja poslovnih udjela, npr. o zalogu – čl. 418. ZTD-a;

f) podjele poslovnih udjela (čl. 416. ZTD-a);

g) podatak o svim drugim promjenama. 

Svakoj je osobi koja može dokazati da za to ima pravni interes ostavljena ovlast da u radno vrijeme razgleda knjigu poslovnih udjela društva. Što se tiče samog temelja upisa, napominjemo kako se u knjizi poslovnih udjela upisuje na temelju prijave zainteresirane osobe ili saznanja nekog od organa društva. ZTD-om je istaknuto sudjelovanje javnih bilježnika u predmetnom izvještavanju. Tako je odredbom st. 3. čl. 410. ZTD-a propisano ako je javni bilježnik sudjelovao u promjeni podataka vezanih uz knjigu poslovnih udjela, tada postaje obvezan bez odgađanja nakon što je ona učinjena, bez obzira na možebitne kasnije razloge njezine nevaljanosti, umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan primjerak registarskom sudu i nadležnoj Poreznoj upravi prema sjedištu društva, a jedan društvu. Za nepostupanje javnog bilježnika prema ovoj zakonsko obvezi, Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.) je propisana i sankcija.

ZTD ne propisuje sam izgled knjige poslovnih udjela. Ona se može voditi u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku. Ako je riječ o prvonavedenom, to znači kako se ta knjiga vodi u obliku listova, odnosno u obliku knjige, na posebnim kartonima, polaganjem dokumenta o prijenosu poslovnih udjela ili tome slično. Ako je pak riječ o drugom obliku, predmetna se knjiga vodi na računalu.

Za nepostupanje prema odredbi čl. 410. st. 3. ZTD-a previđena je kazna registarskog suda koja se ponajprije sastoji od opomene i prijetnje kaznom ako se ne postupi u skladu s opomenom u primjerenom roku te podredno, u pojedinoj izrečenoj novčanoj kazni u maksimalnoj svoti od 3.000,00 HRK (čl. 632. st. 1. ZTD-a). 

Nadalje, prema odredbi čl. 630. st. 1. t. 59.a i t. 59.b ZTD-a, pravna osoba čini dva prekršajna djela: ako ne vodi knjigu poslovnih udjela ili je ne vodi uredno (čl. 410. st. 1. ZTD-a) te ako u propisanome roku ne obavijesti registarski sud o promjeni upisa u knjizi poslovnih udjela ili ga o tome netočno obavijesti (čl. 410. st. 2. ZTD-a). Za oba je navedena prekršaja propisana novčana kazna do 50.000,00 HRK za trgovačko društvo te za člana uprave do 7.000.00 HRK. Ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi, kaznit će se odgovorna osoba u društvu novčanom kaznom do svote od 50.000,00 HRK.