31. август, 2023

Rok za prve poreske obaveze ističe već petog dana u mesecu

Poreska uprava je objavila poreski kalendar za septembar 2023. godine. Prva obaveza treba da se plati već 5. septembra, a poslednja krajem meseca. U nastavku teksta saznajte koje su to obaveze.

Objavljen poreski kalendar za septembar 2023. godine:

5. 9. 2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec avgust i uplata sredstava.

11. 9. 2023.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. 9. 2023.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec avgust.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec avgust.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec avgust.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za mesec avgust, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec avgust.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. avgusta.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec avgust, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec avgust, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29. 9. 2023.

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Preuzeto: https://bizinfo.rs/