popdv-obrazac
27. јун, 2019

Kako se popunjava POPDV obrazac [detaljno uputstvo i primeri]

Da bi Poreska uprava prihvatila poresku prijavu poreza na dodatu vrednost (PP PDV), poreski obveznik je u obavezi da u propisanom roku dostavi i pregled obračuna PDV, odnosno PO PDV obrazac. Pregled obračuna PDV podnosi se na isti način kao i poreska prijava PDV, u elektronskoj formi.

Pregled obračuna PDV podnosi se uz poresku prijavu PDV koju podnosi obveznik PDV (lice koje je evidentirano u sistem PDV).

Oblik i sadržina POPDV obrasca Poreskoj Upravi propisana je Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 01.01.2018. dok je njegova primena počela 01.07.2018. godine.

Obrazac POPDV je dosta obiman. U nekim delovima razlikuje se od dosadašnjih evidencija, pa su obveznici radi primene Pravilnika i adekvatne izrade pregleda obračuna morali da usklade i način vođenja PDV evidencija.

 

Podaci u POPDV obrascu

 

Prema Pravilniku, obrazac treba da sadrži podatke o:

 

1) Podnosiocu (naziv, odnosno ime i prezime, PIB);

2) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza (tabela 1);

3) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza (tabela 2);

4) oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunatom PDV (tabela 3);

5) obračunatom PDV za promet drugog lica (tabela 3a);

6) posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta (tabela 4);

7) ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV (tabela 5);

8) uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima (tabela 6);

9) nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika (tabela 7);

10) nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (tabele od 8a do 8đ);

11) PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravci odbitka prethodnog poreza (tabela 8e);

12) ukupnoj vrednosti svih nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet (tabela 9);

13) PDV-u koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez (tabela 9a);

14) poreskoj obavezi (tabela 10);

15) prometu dobara i usluga izvršenom van Srbije i drugom prometu koji ne podleže PDV (tabela 11).

 

Kako se popunjava POPDV obrazac

 

Obrazac ima mnogo tabela i njihov broj ume biti zbunjujuć. Na sajtu Poreske uprave možete da pronađete Korisničko uputstvo sa iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV od 181 strane.

U dosta kraćem i sažetom obliku, objasnićemo vam u nastavku čemu svaka pojedinačna tabela služi i šta se u nju upisuje.

Možete takođe da besplatno preuzmete primer POPDV obrasca tako što ćete kliknuti ovde Obrazac POPDV.

 

Tabele 1–4 u POPDV obrascu

 

Tabela 1: Ovde se evidentira svaki promet dobara i usluga oslobođen PDV po članu 24. Zakona o PDV.

– Izvoz dobara, promet u slobodnoj zoni, sva ostala oslobođenja po članu 24. Zakona o PDV, uključujući i sva povećanja i smanjenja naknade za ove promete, kao i podatke o prometu bez naknade i iznosima avansnih plaćanja.

tabela-1-popdv-obrazac

Tabela 2: Promet koji je oslobođen PDV, ali bez prava na odbitak prethodnog poreza.

– Sva oslobođenja po članu 25. Zakona o PDV, kao što su:

promet novca i kapitala, zemljišta, objekata, usluge osiguranja, zdravstvene zaštite, promet motornih vozila na koji se ne obračunava PDV itd.

Takođe se prikazuju i sva povećanja i smanjenja naknade za ove promete, kao i podaci o prometu bez naknade i iznosima avansnih plaćanja po ovim osnovima.

tabela-2-POPDV-obrazac

Tabela 3: Svaki „klasični“ promet dobara koji je oporeziv PDV, bez obzira da li je oporeziv po opštoj (20%) ili posebnoj (10%) stopi.

Ovde se prikazuje i promet za koji je obveznik PDV primalac dobara i usluga (po članu 10. Zakona o PDV) s tim što se u ovom slučaju u tabeli 3 iskazuje samo iznos osnovice.

Takođe se prikazuju i sva povećanja i smanjenja naknade za ove promete, kao i podaci o prometu bez naknade i iznosima avansnih plaćanja po ovim osnovima.

Tabela 3a: U ovoj tabeli se prikazuju samo iznosi interno obračunatog PDV (10% ili 20%) u slučaju da smo mi kao primalac poreski dužnik, tj. ukoliko nama neko vrši promet iz člana 10. Zakona, i kada primimo račun za usluge izvršene od strane inostranih lica kada se mestom prometa smatra Srbija.

Takođe, evidentiraju se i sva povećanja i smanjenja obračunatog PDV po ovom osnovu, promet bez naknade i PDV po osnovu datih avansa po ovim osnovima.

tabela-3-popdv-obrazac tabela-3a-popdv-obrazac

 

Tabele 4–7 u POPDV obrascu

 

Tabela 4: Turističke usluge, polovna dobra, umetnička i kolekcionarska dobra, antikviteti (kao i sva povećanja i smanjenja naknade po ovim osnovima).

tabela-4-popdv-obrazac

Tabela 5 predstavlja zbir prethodnih polja, tj. ukupan promet i ukupan PDV koji se iskazuje na poljima 005, odnosno 105 PDV prijave. Podaci u ovu tabelu se na portalu Poreske uprave unose automatski.

tabela-5-popdv-obrazac

Tabela 6: Ovde iskazujemo samo podatke o uvozu dobara koji ima karakter stavljanja robe u slobodan promet (prema članu 104. Carinskog zakona).

Prikazuju se posebno osnovica za uvoz dobara, sva povećanja i smanjenja osnovice,  kao i ukupni PDV koji je plaćen pri uvozu dobara. U ovoj tabeli se, na polju 6.1, iskazuje i vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje.

tabela-6-popdv-obrazac

Tabela 7: Ova tabela je namenjena iskazivanju podatka o dobrima i uslugama koje se nabavljaju od poljoprivrednika koji nisu obveznici PDV-a (samo ukoliko je reč o nabavci poljoprivrednih i šumskih dobara i poljoprivrednih usluga od ovih lica) kao i podatak o obračunatoj i plaćenoj PDV nadoknadi po tom osnovu.

tabela-7-popdv-obrazac

 

Tabela 8 i njene podtabele u POPDV obrascu [sa primerima]

 

Tabela 8: Dobavljači i pružaoci usluga mogu da budu različita lica (obveznici PDV-a, mali obveznici, domaća i strana lica) a postoje i prometi kod kojih je poreski dužnik primalac.

Iz tog razloga tabela 8 je podeljena na nekoliko zasebnih delova od kojih je svaki namenjen iskazivanju podataka o određenoj vrsti nabavke dobara i usluga, u zavisnosti od navedenih kriterijuma.

tabela-8-popdv-obrazac

Tabela 8a: Opšte – Nabavke od obveznika PDV (domaći i strani) kada se primenjuje opšti sistem oporezivanja (isporučilac je poreski dužnik), i kada se mestom prometa smatra Srbija.

Ovde se iskazuju podaci o ukupnom PDV (10% i 20%) bez obzira na to da li se taj PDV može koristiti kao prethodni porez ili ne.

Posebna polja su predviđena za iskazivanje povećanja i smanjenja osnovice, promet bez naknade i primljene avanse po ovim osnovima.

Tabela 8b: Iskazuje se samo osnovica za nabavke od domaćih lica u slučaju da je primalac poreski dužnik (tj. kada se radi interni obračun PDV).

tabela-8b-popdv

Primer: U slučaju prometa građevinskih objekata kada je ugovoren PDV, promet sekundarnih sirovina, električne energije, dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

Takođe, sve izmene osnovice (povećanja i smanjenja), prometi bez naknade i dati avansi po ovim osnovima se iskazuju na posebnim poljima u okviru tabele 8b.

Tabela 8v: Nabavke od PDV obveznika u slučaju da je za te nabavke propisano poresko oslobođenje po članovima 6.1.1, 24. i 25. Zakona o PDV, i mestom prometa se smatra Srbija.

Primer: Usluge u vezi sa osiguranjem, provizije za bankarske usluge, kupovina putničkog automobila kada nismo imali pravo na odbitak PDV-a, prevoz dobara u vezi sa uvozom ili izvozom itd.

U ovoj tabeli nisu predviđena posebna polja za evidentiranje povećanja ili smanjenja osnovice već se podaci o tome unose u okviru postojećih polja, dok se avansna plaćanja po ovim osnovima ne evidentiraju uopšte.

tabela-8v-popdv-obrazac

Tabela 8g: Iskazuje se samo osnovica za nabavke od stranih  lica kada se promet vrši u Republici Srbiji, a poreski dužnik je primalac dobara ili usluga (tj. kada se radi interni obračun PDV).

Primer: Promet robe koja se fizički nalazi u Srbiji, usluge marketinga, istraživanja tržišta, poslovni konsalting, radovi na pokretnim stvarima itd, koje vrši strano lice koje se nije evidentiralo u sistem PDV-a u Republici Srbiji.

Tabela 8d: Iskazuju se podaci o svim ostalim nabavkama dobara i usluga koje nisu iskazane u prethodnim tabelama:

  • nabavke izvršene u Srbiji od stranih lica, a kada ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a (polje 8d.1),
  • nabavke od domaćih lica koja nisu obveznici PDV-a (8d.2) i
  • nabavke izvršene izvan Republike Srbije (8d.3).

tabela-8gd-popdv

Tabela 8đ: ima samo jedno polje gde se iskazuje zbir osnovice, naknade, odnosno vrednosti svih nabavljenih dobara i usluga iskazanih u prethodnim tabelama, i ovo polje se na portalu Poreske uprave popunjava automatski, i potom prenosi u polje 008 PDV prijave.

Tabela 8e: U ovoj tabeli se prikazuje PDV  iz prethodnih polja iz tabele 8 koji se može odbiti kao prethodni porez, i u slučaju kada je poreski dužnik  isporučilac (8e.1) i ukoliko je to primalac (8e.2).

Pored ovoga, u tabeli su predviđena i polja za iskazivanje ispravke odbitka prethodnog poreza (povećanje ili smanjenje ) kao i zbir prethodnog PDV koji se može odbiti, a koji se popunjava automatski.

tabela-8e-popdv

 

Tabele 9–11 u POPDV obrascu

 

Tabela 9: Ukupan zbir osnovice se iskazuje u tabeli 9 i automatski se prenosi u polje 009 PDV prijave.

Tabela 9a: U poljima tabele 9a se iskazuje zbir PDV-a po osnovu uvoza, nabavki od poljoprivrednika i ostali prethodni PDV, kao i zbir ukupnog PDV koje se priznaje, a koji se automatski prenosi u polje 109 PDV prijave.

tabela-9-popdv

Tabela 10 je predviđena za podatak o iznosu ukupne PDV obaveze (izlazni PDV umanjen za ulazni), takođe se popunjava automatski i potom prenosi u polje 110 PDV prijave.

Tabela 11: Iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga izvršenim van Republike Srbije i podaci o  drugim aktivnostima koje ne podležu PDV-u.

tabela 10-11-popdv

U ovoj tabeli ćemo pronaći podatke o prometu usluga koji se vrši stranim licima, direktnom reeksportu, prenosu imovine u skladu sa članom 6.1.1 Zakona o PDV, zameni dobara u garantnom roku, davanju reklamnog materijala i poslovnih uzoraka i sl.

 

Nadamo se da smo uspeli da vam razjasnimo ovaj obimni obrazac. Imate li još pitanja ili nedoumica u vezi sa obrascem? Slobodno nam se obratite. Naš stručni tim će vam rado pomoći.