Otvaranje firme u Hrvatskoj nikad nije bilo jednostavnije
24. март, 2023

Otvaranje firme u Hrvatskoj nikad nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj ide po ustaljenoj proceduri i povezano je sa određenim troškovima. Da bismo Vam uštedeli dragoceno vreme, u datoj brošuri smo saželi sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure. Kako biste što pre započeli poslovanje u Hrvatskoj, nudimo vam i administrativno upravljanje kompanijom, koje je uključeno u paket StartBis.

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj ide po ustaljenoj proceduri i povezano je sa određenim troškovima. Da bismo Vam uštedeli dragoceno vreme, u datoj brošuri smo saželi sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure. Kako biste što pre započeli poslovanje u Hrvatskoj, nudimo vam i administrativno upravljanje kompanijom, koje je uključeno u paket StartBis.

Želimo vam uspešan poslovni put u Hrvatskoj!

1. Postupak osnivanja d.o.o.

Osnivanje i registracija vrše se kod nadležnog trgovinskog suda.

Trošak osnivanja zavisi prvenstveno od visine temeljnog kapitala, koji ne sme biti manji od 20.000,00 kn; što je veći akcijski kapital, to je veća cena. Što se tiče broja osnivača, razlika u ceni je oko 50,00 kn po osnivaču. Osnovni doprinos, koji se može uplatiti u novcu ili kao doprinos u naturi, polaže se na bankovni račun, a potvrda o depozitu se dostavlja prilikom registracije preduzeća. Račune otvaraju i vode poslovne banke.

Osnivaču, koji je fizičko lice, potrebna je važeća lična karta ili pasoš ako je strano lice. U slučaju pravnog lica potrebne su lične karte svih članova uprave preduzeća, odnosno pasoši u slučaju stranaca. Ukoliko se radi o stranom pravnom licu, potreban je i izvod iz sudskog registra za predmetno pravno lice, overen i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača, a ne sme biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar.

Preporučuje se da naziv firme unapred proverite i rezervišete na Trgovačkom sudu u Zagrebu (Amruševa 2/II.). Naziv preduzeća mora da se razlikuje od postojećih firmi, a može da sadrži hrvatske ili latinične reči ili prezime osnivača.

Društvo sa ograničenom odgovornošću se osniva na osnovu akta o osnivanju (ako društvo osniva samo jedno lice) ili ugovora o ortakluku (kada ima više osnivača). Navedenim dokumentom se definišu naziv i sedište društva, delatnosti, prava i obaveze ortaka, organa društva (uprava, nadzorni odbor i dr.) i drugi elementi važni za poslovanje društva. Svi dokumenti moraju biti overeni kod notara.

Akt o osnivanju sastavlja se kod notara, a zatim slede upisi kod:

 • privredni sud,
 • Hrvatski zavod za statistiku,
 • poreskoj upravi,
 • carinska uprava (ako delatnost obuhvata međunarodnu trgovinu),
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Registracija u privrednom sudu

Upis u potpunosti vrši notarska kancelarija, koja pribavlja i svu dokumentaciju neophodnu za upis. Pored notarskih taksi, moraju se uzeti u obzir i sudske takse za registraciju preduzeća, koje zavise od broja delatnosti koje firma registruje.

Objava u službenim novinama Republike Hrvatske, Narodnim novinama, i u dnevnoj štampi

Nakon upisa u sudski registar, podaci o upisu moraju se objaviti u Narodnom listu.

Izrada pečata

Uz nalog se prilaže kopija rešenja o upisu u privredni registar. Naziv kompanije mora biti naznačen na pečatu.

Određivanje matičnog broja

Utvrđuje ga Državni zavod za statistiku (Ilica 3, Zagreb) na osnovu Nacionalne klasifikacije delatnosti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o upisu u ekonomski registar. Dokument se zove Obaveštenje o klasifikaciji poslovnog subjekta (Business Entiti Classification Notice).

Uz prijavu se prilaže:

 • kopiju rešenja o upisu u privredni registar,
 • obrazac RPS-1 (dostupan u knjižarama Narodnih novina),
 • kopiju uplatnice poreza.

Registracija u sistemu obveznika poreza na dohodak i registracija u sistemu PDV-a

Radi se u filijali Poreske uprave u zavisnosti od sedišta preduzeća. Kopija se mora dostaviti:

 • sve odluke o registraciji u privrednom sudu,
 • obaveštenja Republičkog zavoda za statistiku o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • kartica za potpis žiro računa,
 • ugovori o zakupu poslovnog prostora (ukoliko preduzeće trenutno nema zakupljeni ili sopstveni poslovni prostor, službenik će zatražiti izjavu o tome),
 • ugovore o računovodstvenim uslugama (zaključene sa knjigovodstvenom kućom) ili izjave da će preduzeće obavljati računovodstvo u okviru sopstvenog računovodstva,
 • ako preduzeće želi da uđe u sistem PDV-a i ako ispunjava uslove potrebno je popuniti obrazac P-PDV 1.

Određivanje carinskog broja

Ukoliko želite da se bavite i međunarodnom trgovinom, prijavu je potrebno podneti Upravi carina i uz nju priložiti:

 • kopiju rešenja o upisu u privredni registar,
 • obaveštenje o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • kopiju slip-a o uplati administrativne takse.

Prijava za penzijsko osiguranje (PIZ)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sledeći obrasci:

 • prijava M-11 P o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (privrednog društva) – (NE popunjavati prilikom podnošenja!).

Uz prijavu se mora priložiti sledeće:

 • rešenje o upisu u privredni registar,
 • obaveštenje o klasifikaciji privrednog subjekta.

Prijava za zdravstveno osiguranje (ZZ)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sledeći formulari (dostupni u knjižarama Narodnih novina):

 • obrazac 1 – prijava poreskog obveznika za uplatu doprinosa (privredna društva).

Uz obrazac potrebno je dostaviti sledeće:

 • rešenje o upisu u privredni registar,
 • obaveštenje o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • prijava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (kopija M-11P).

Odluka o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova

Privredno društvo može da otpočne svoju delatnost tek kada privrednom sudu dostavi rešenje nadležnog kabineta gradonačelnika za privredu službe državne uprave (na osnovu sedišta preduzeća), kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi propisani za obavljanje delatnosti. aktivnosti o kojima je reč su ispunjene.

2. Administrativno upravljanje kompanijom u Hrvatskoj

Štab

Ukoliko još nemate poslovni prostor, nudimo Vam mogućnost da privremeno registrujete svoju firmu u sedištu Unije u Zagrebu, i to na adresi: Radnička cesta 39, 10000 Zagreb. Poslovni prostor je usklađen sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Svu vašu poštu ćemo digitalizovati i svakodnevno vam je prosleđivati u elektronskom obliku na vašu adresu e-pošte. Priprema naloga za plaćanje u elektronskoj banci i izdavanje računa su samo najčešći zadaci, ali ćemo se pobrinuti i za sve ostale, kako bi vaše preduzeće funkcionisalo nesmetano kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje.

Telefon

Profesionalno osoblje će odgovoriti na telefonske pozive u našem pozivnom centru i pružiti osnovne informacije o vašoj kompaniji.

Računovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga prepustite nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one čuvaju u skladu sa zakonom. Istovremeno ćemo Vas redovno informisati o poslovanju Vaše kompanije i savetovati Vas u oblasti računovodstva i poreza. Obračun zarada, vođenje kadrovske evidencije i druge kadrovske usluge takođe mogu biti naša briga, a mi garantujemo da će biti u skladu sa važećim propisima i vašim očekivanjima. Naravno, vodićemo računa i o blagovremenom i korektnom izveštavanju državnih institucija.

Budući da su naši stručnjaci upoznati sa zakonodavstvom Hrvatske, ali i Slovenije, moći će vam lakše objasniti specifičnosti na koje morate obratiti posebnu pažnju u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Dobijte stalni uvid u poslovne knjige Vaše kompanije i iz Slovenije. Putem našeg e-računovodstva moći ćete da potvrdite verodostojnost primljenih računa i pregledate svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Ukoliko bi u vezi sa procesom osnivanja d.o.o u Hrvatskoj, rado ćemo vas posavetovati o dodatnim pitanjima.