Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno
27. Marta, 2023

Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj slijedi utvrđenu proceduru i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. saželi smo u datoj brošuri u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure. Kako biste što prije započeli poslovanje u Hrvatskoj, nudimo Vam i administrativno upravljanje kompanijom koje je uključeno u StartBis paket.

Želimo Vam uspješan poslovni put u Hrvatskoj!

1. Postupak osnivanja d.o.o.

Osnivanje i registracija vrše se kod nadležnog privrednog suda.

Trošak osnivanja ovisi prvenstveno o visini temeljnog kapitala, koji ne smije biti manji od 20.000,00 KN; što je veći dionički kapital, to je viša cijena. Što se tiče broja osnivača, razlika u cijeni je oko 50,00 KN po osnivaču. Osnovni doprinos, koji se može uplatiti u novcu ili kao doprinos u naturi, polaže se na bankovni račun, a potvrda o depozitu se dostavlja prilikom registracije kompanije. Račune otvaraju i vode komercijalne banke.

Osnivaču, koji je fizičko lice, potrebna je važeća lična karta ili pasoš ako je stranac. U slučaju pravnog lica potrebne su lične karte svih članova uprave kompanije, odnosno pasoši u slučaju stranaca. Ukoliko se radi o stranom pravnom licu, potreban je i izvod iz sudskog registra za predmetno pravno lice, ovjeren i preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača, a ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u sudski registar.

Preporučuje se da unaprijed provjerite i rezervišete naziv kompanije na Privrednom sudu u Zagrebu (Amruševa 2/II). Naziv društva mora biti drugačiji od postojećih, a može sadržavati hrvatske ili latinične riječi ili prezime osnivača.

Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se na osnovu akta o osnivanju (ako društvo osniva samo jedno lice) ili ugovora o partnerstvu (kada ima više osnivača). Navedenim dokumentom se definišu naziv i sjedište društva, djelatnosti, prava i obaveze partnera, organa društva (uprava, nadzorni odbor i dr.) i drugi elementi važni za poslovanje društva. Svi dokumenti moraju biti ovjereni kod notara.

Akt o osnivanju sastavlja se kod notara, nakon čega slijede upisi na:

 • privredni sud,
 • Hrvatski zavod za statistiku,
 • poreskoj upravi,
 • Carinskoj upravi (ako djelatnost uključuje međunarodnu trgovinu),
 • Hrvatski zavod za penziono osiguranje,
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Registracija u privrednom sudu

Upis u potpunosti vrši notarska kancelarija, koja prikuplja i svu dokumentaciju potrebnu za upis. Pored notarskih taksi, moraju se uzeti u obzir i sudske takse za registraciju kompanija, koje zavise od broja djelatnosti koje firma registruje.

Objava u službenim novinama Republike Hrvatske, Narodnim novinama i u dnevnoj štampi

Nakon upisa u sudski registar, podaci o upisu moraju se objaviti u Narodnom listu.

Izrada pečata

Uz nalog se prilaže kopija rješenja o upisu u privredni registar. Naziv kompanije mora biti naznačen na pečatu.

Određivanje matičnog broja

Utvrđuje ga Državni zavod za statistiku (Ilica 3, Zagreb) na osnovu Nacionalne klasifikacije djelatnosti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upisu u ekonomski registar. Dokument se zove Obavijest o klasifikaciji poslovnog subjekta (Business Entity Classification Notice).

Uz prijavu se prilaže sljedeće:

 • kopiju rješenja o upisu u privredni registar,
 • obrazac RPS-1 (dostupan u knjižarama Narodnih novina),
 • kopiju uplatnice poreza.

Registracija u sistemu obveznika poreza na dohodak i registracija u sistemu PDV-a

Radi se u filijali Poreske uprave u zavisnosti od sjedišta kompanije. Kopija se mora dostaviti:

 • sve odluke o registraciji u privrednom sudu,
 • obavještenja Državnog zavoda za statistiku o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • kartica za potpis žiro računa,
 • ugovori o zakupu poslovnog prostora (ako kompanija trenutno nema zakupljeni ili vlastiti poslovni prostor, službenik će zatražiti izjavu o tome),
 • ugovore o računovodstvenim uslugama (zaključene sa knjigovodstvenom kućom) ili izjave da će kompanija obavljati računovodstvo u okviru vlastitog računovodstva,
 • ako kompanija želi da uđe u sistem PDV-a i ako ispunjava uslove, potrebno je popuniti obrazac P-PDV 1.

Određivanje carinskog broja

Ukoliko želite da se bavite i međunarodnom trgovinom, prijavu je potrebno podnijeti Carinskoj upravi uz:

 • kopiju rješenja o upisu u privredni registar,
 • obavještenje o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • kopiju slip-a o uplati administrativne takse.

Prijava za penziono osiguranje (PIZ)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci:

 • prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (privrednog društva) – (NE popunjavati prilikom podnošenja!).

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće:

 • rješenje o upisu u privredni registar,
 • obavještenje o klasifikaciji poslovnog subjekta.

Prijava za zdravstveno osiguranje (ZZ)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci (dostupni u knjižarama Narodnih novina):

 • obrazac 1 – prijava poreskog obveznika za uplatu doprinosa (privredna društva).

Zajedno sa formularom potrebno je dostaviti sljedeće:

 • rješenje o upisu u privredni registar,
 • obavještenje o klasifikaciji privrednog subjekta,
 • prijava Hrvatskom zavodu za penziono osiguranje (kopija M-11P).

Odluka o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova

Privredno društvo može započeti svoju djelatnost tek kada privrednom sudu dostavi rješenje nadležnog ureda gradonačelnika za privredu službe državne uprave (po sjedištu privrednog društva), kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi propisani za obavljanje predmetne djelatnosti.

2. Administrativno upravljanje kompanijom u Hrvatskoj

Sjedište

Ukoliko još nemate poslovni prostor, nudimo Vam mogućnost da privremeno registrujete svoju kompaniju u sjedištu Unije u Zagrebu, i to na adresi: Radnička cesta 39, 10000 Zagreb. Poslovni prostor je usklađen sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Svu Vašu poštu ćemo digitalizovati i svakodnevno Vam je prosljeđivati u elektronskom obliku na Vašu e-mail adresu. Priprema naloga za plaćanje u elektronskoj banci i izdavanje računa samo su najčešći zadaci, ali ćemo se pobrinuti i za sve ostale, kako bi Vaša kompanija funkcionisala nesmetano kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje.

Telefon

Profesionalno osoblje će odgovoriti na telefonske pozive u našem call centru i dati osnovne informacije o Vašoj kompaniji.

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one čuvaju u skladu sa zakonom. Istovremeno ćemo Vas redovno obavještavati o poslovanju Vaše kompanije i savjetovati Vas iz oblasti računovodstva i poreza. Obračun plata, vođenje kadrovske evidencije i druge kadrovske usluge takođe mogu biti naša briga, a mi garantujemo da će biti u skladu sa važećim propisima i Vašim očekivanjima. Naravno, vodit ćemo računa i o blagovremenom i korektnom izvještavanju državnih institucija.

Budući da su naši stručnjaci upoznati sa zakonodavstvom Hrvatske, ali i Slovenije, moći će vam lakše objasniti specifičnosti na koje morate obratiti posebnu pažnju u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Dobijajte stalni uvid u poslovne knjige Vaše kompanije i iz Slovenije. Putem našeg e-računovodstva moći ćete potvrditi vjerodostojnost primljenih računa i pregledati svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Ukoliko bi, u vezi sa procesom osnivanja d.o.o., imali u Hrvatskoj, rado ćemo Vas savjetovati o dodatnim pitanjima.