Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije
24. ožujka, 2023

Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj odvija se po ustaljenoj proceduri i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri saželi smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo vam rado pomoći u samom zahvatu. Kako biste što prije započeli poslovati u Hrvatskoj, nudimo Vam i administrativno vođenje tvrtke koje je uključeno u StartBis paket.

1. Postupak osnivanja d.o.o.

Osnivanje i registracija obavlja se kod nadležnog trgovačkog suda.

Trošak osnivanja ovisi prvenstveno o visini temeljnog kapitala koji ne smije biti niži od 20.000,00 kn; što je veći temeljni kapital, to je veća cijena. S obzirom na broj osnivača, razlika u cijeni je oko 50,00 kn po osnivaču. Osnovni ulog, koji se može uplatiti u novcu ili kao stvarni ulog, polaže se na žiro račun, a potvrda o ulogu se predaje prilikom registracije društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke.

Osnivač koji je fizička osoba treba imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu ako je stranac. U slučaju pravne osobe potrebne su osobne iskaznice svih članova uprave društva, odnosno putovnice u slučaju stranaca. Ukoliko se radi o stranoj pravnoj osobi, potreban je i izvadak iz sudskog registra za predmetnu pravnu osobu, ovjeren i preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača, a ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u sudski registar.

Preporuča se da naziv tvrtke prethodno provjerite i rezervirate kod Trgovačkog suda u Zagrebu (Amruševa 2/II.). Naziv tvrtke mora se razlikovati od postojećih tvrtki, a može sadržavati hrvatske ili latinske riječi ili prezime osnivača.

Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju osnivačkog akta (ako društvo osniva samo jedna osoba) ili ugovora o društvu (kada ima više osnivača). Navedenim dokumentom utvrđuje se naziv i sjedište društva, djelatnosti, prava i obveze ortaka, organa društva (uprava, nadzorni odbor i dr.) i drugi elementi važni za poslovanje društva. Svi dokumenti moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Akt o osnivanju sastavlja se kod javnog bilježnika, a slijede upisi kod:

 • trgovački sud,
 • Državni zavod za statistiku,
 • poreznoj upravi,
 • carinska uprava (ako djelatnost uključuje međunarodnu trgovinu),
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Registracija kod trgovačkog suda

Upis se u cijelosti obavlja u javnobilježničkom uredu, koji također pribavlja svu dokumentaciju potrebnu za upis. Uz javnobilježničke pristojbe treba uzeti u obzir i sudske pristojbe za registraciju tvrtke koje ovise o broju djelatnosti koje tvrtka registrira.

Određivanje matičnog broja

Utvrđuje ga Državni zavod za statistiku (Ilica 3, Zagreb) na temelju Nacionalne klasifikacije djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u gospodarski registar. Dokument se zove Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata (Business Entity Classification Notice).

Uz prijavu se prilažu:

 • presliku rješenja o upisu u gospodarski registar,
 • Obrazac RPS-1 (dostupan u knjižarama Narodnih novina),
 • presliku porezne uplatnice.

Prijava u sustav obveznika poreza na dohodak i prijava u sustav PDV-a

Obavlja se u ispostavi Porezne uprave ovisno o sjedištu tvrtke. Kopiju je potrebno dostaviti:

 • sva rješenja o upisu kod trgovačkog suda,
 • obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta,
 • potpis žiro računa,
 • ugovore o zakupu poslovnog prostora (ukoliko tvrtka trenutno nema zakupljeni ili vlastiti poslovni prostor, referent će zatražiti očitovanje o tome),
 • ugovore o računovodstvenim uslugama (sklopljene s računovodstvenom tvrtkom) ili izjave da će tvrtka voditi računovodstvo u okviru vlastitog računovodstva,
 • ukoliko poduzeće želi ući u sustav PDV-a i ako ispunjava uvjete potrebno je popuniti obrazac P-PDV 1.

Određivanje carinskog broja

Ukoliko se želite baviti i međunarodnom trgovinom, zahtjev je potrebno podnijeti Carinskoj upravi i priložiti:

 • presliku rješenja o upisu u gospodarski registar,
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta,
 • presliku potvrde o uplati upravne pristojbe.

Prijava na mirovinsko osiguranje (MIO)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci:

 • prijava M-11 P o početku poslovanja obveznika doprinosa (gospodarsko društvo) – (NE popunjavati prilikom podnošenja!).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • rješenje o upisu u gospodarski registar,
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

Objava u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama i dnevnom tisku

Nakon upisa u sudski registar podaci o upisu moraju se objaviti u Narodnim novinama.

Izrada pečata

Uz nalog je priložen preslik rješenja o upisu u trgovački registar. Na pečatu mora biti naveden naziv društva.

Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZ)

Podnosi se u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. Potrebni su sljedeći obrasci (dostupni u knjižarama Narodnih novina):

 • obrazac 1 – prijava poreznog obveznika za uplatu doprinosa (poslovna društva).

Uz obrazac je potrebno dostaviti sljedeće:

 • rješenje o upisu u gospodarski registar,
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta,
 • prijava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (preslik M-11P).

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta

Trgovačko društvo može započeti s radom tek kada trgovačkom sudu dostavi rješenje nadležnog ureda gradonačelnika za gospodarstvo ureda državne uprave (po sjedištu društva) kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti propisani za obavljanje djelatnosti. predmetna aktivnost ispunjena.

 2. Administrativno upravljanje poduzećem u Hrvatskoj

Sjedište

Ukoliko još nemate poslovni prostor, nudimo Vam mogućnost da svoju tvrtku privremeno registrirate u sjedištu Unije u Zagrebu, odnosno na adresi: Radnička cesta 39, 10000 Zagreb. Poslovni prostori su u skladu sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Svu vašu poštu ćemo digitalizirati i svakodnevno prosljeđivati ​​u elektroničkom obliku na vašu e-mail adresu. Priprema naloga za plaćanje u elektronskoj banci i izdavanje računa samo su najčešći poslovi, no mi ćemo se pobrinuti i za sve ostale, kako bi vaša tvrtka funkcionirala neometano kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje.

Telefon

Stručno osoblje u našem call centru odgovorit će na telefonske pozive i pružiti osnovne informacije o vašoj tvrtki.

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one vode u skladu sa zakonom. Istovremeno ćemo Vas redovito informirati o poslovanju Vaše tvrtke i savjetovati Vas na području računovodstva i poreza. Obračun plaća, vođenje kadrovske evidencije i druge kadrovske usluge također mogu biti naša briga, a jamčimo da će biti u skladu s važećim propisima i vašim očekivanjima. Naravno, pobrinut ćemo se i za pravovremenu i točnu prijavu državnim institucijama.

Budući da naši stručnjaci poznaju zakonsku regulativu Hrvatske, ali i Slovenije, lakše će vam objasniti specifičnosti na koje trebate obratiti posebnu pozornost u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Ostvarite stalni uvid u poslovne knjige svoje tvrtke i iz Slovenije. Putem našeg e-računovodstva moći ćete potvrditi vjerodostojnost primljenih računa i pregledati svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Ukoliko biste u vezi s postupkom osnivanja d.o.o u Hrvatskoj, rado ćemo vas savjetovati o dodatnim pitanjima.