9. март, 2022

Transferne cene

Transferne cene predstavljaju cene koje se formiraju u poslovanju između povezanih lica.

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih lica, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. Zbog toga je adekvatno određivanje cena pod kojima se one obavljaju ključno za smanjenje rizika poslovanja u okviru grupe.

Poreski obveznik koji učestvuje u transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit u skladu sa principom ”van dohvata ruke’. Upotreba principa ”van dohvata ruke” je zasnovana na poređenju uslova kontrolisanih transakcija sa uslovima nekontrolisanih transakcija (nepovezanih lica).
Vrednost transakcija između povezanih lica ne bi trebala odstupati od tržišne vrednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih lica. Ukoliko odstupa od tržišne vrednosti u pitanju je transferna cena.

Najvažniji korak je izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”. Izabrana metoda mora da odgovara okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene.

 Izveštaj o transfernim cenama se podnosi Poreskoj upravi na njegov zahev. Preporuka da se isti priprema za svaku finansijsku godinu. Izveštaj o transfernim cenama se podnosi u istom roku u kom se podnosi poreska prijava i poreski bilans.