28. јануар, 2022

Pet najvažnijih podataka o završnom računu

Pod završnim računom podrazumeva se redovni set finansijskih izveštaja o poslovanju firme u prethodnoj godini. Završni račun podnose sva pravna lica i preduzetnici koji su obveznici istog. Pored završnog računa podnose i poreski bilans za potrebe utvrđivanja poreza na dobit.

Sačinjavanjem finansijskog izveštaja preduzeće pruža sve neophodne informacije o svom poslovanju i poslovnom rezultatu korisnicima njegovih finansijskih izveštaja

Ko je u obavezi da podnosi završni račun

Obveznici finansijskih izveštaja su sva pravna lica i preduzetnici, osim preduzetnika – paušalnih obveznika. To su:

  • privredna društva,
  • javna preduzeća,
  • banke,
  • društva za osiguranje,
  • davaoci finansijskog lizinga,
  • dobrovoljni penzioni fondovi i
  • zadruge.

Set finansijskih izveštaja

Počevši od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu primenjuju se nova pravila i set izveštaja je izmenjen.

Set redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, koji sastavljaju velika, srednja pravna lica, pravna lica sa obavezom sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna nezavisno od veličine, obuhvata:

1) Bilans stanja,

2) Bilans uspeha,

3) Izveštaj o ostalom rezultatu,

4) Izveštaj o promenama na kapitalu,

5) Izveštaj o tokovima gotovine i

6) Napomene uz finansijske izveštaje.

Set redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika koji ne pripadaju prethodnoj klasifikaciji podrazumeva:

1) Bilans stanja,

2) Bilans uspeha i

3) Napomene uz finansijske izveštaje.

Redovan godišnji finansijski izveštaj preduzetnika i pravnih lica razvrstanih kao mikro pravno lice obuhvata:

1) Bilans stanja i

2) Bilans uspeha.

Obraču poreza na dobit

Uz redovne finansijske izveštaje, izrada završnog računa podrazumeva i izradu obračuna poreza na dobit na propisanim obrascima:

  • Poreskog bilansa
  • Poreske prijave
  • Poreskih obrazaca

Priprema za izradu završnog računa

Kako biste bili sigurni da će tačnost i pouzdanost vaših finansijskih izveštaja biti očuvana, pred njihovu pripremu potrebno je da se uverite u stvarno stanje svih grupa vaše imovine.

Kako biste istinito prikazali poziciju svojih potraživanja potrebno je utvrditi njihovu naplativost. Nekada će biti potreban i otpis nekih potraživanja ili njihova ispravka.

Kada se radi o vašim obavezama ka dobavljačima važno je proveriti da li imate sve obaveze prikazane, odnosno da li vam nedostaju neke fakture.

Kako se plaćanje među privrednim subjektima često obavlja avansno, kada je pozicija avansa u pitanju potrebno je znati da li su na tim pozicijama iskazane stvarne pretplate/obaveze ili vam nedostaje dokumentacija.

Stanja finansijskih sredstava i obaveza je takođe potrebno uskladiti pa se morate uveriti da imate usklađeno stanje sa zajmodavcima i zajmoprimcima kredita.

Za korisnike lizinga postoji obaveza popisa imovine drugih pravnih lica na posebnim popisnim listama. Na osnovu tih popisnih lista vlasnik imovine kompletira svoje popisne liste. Kada su zalihe robe u pitanju potrebno je utvrditi da li je knjigovodstvena vrednost jednaka njihovoj stvarnoj vrednosti, putem popisa, poređenja sa tržišnom vrednošću i slično.

Predaja završnog računa

Zakonom je propisano da se finansijski izveštaji i poreski bilans predaju  isključivo elektronskim putem, potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom zakonskog zastupnika. Pravna lica koja nisu zabeležila promet u odgovarajućoj godini, niti imaju imovinu i obaveze u poslovnim knjigama, dostavljaju izveštaj o neaktivnosti. I ovaj izveštaj mora biti potpisan od strane  zakonskog zastupnika.

Završni obračun za 2021. godinu u elektronskom obliku se podnosi Agenciji za privredne registre do 31.03.2022. godine, dok se poreski bilans i prijava podnose Poreskoj Upravi do 29.06.2022.