10. siječnja, 2024

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV)

Dana 28.rujna 2023. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV). Izmjene su usvojene na sjednici Hrvatskog sabora, te će stupiti na snagu 01.siječnja 2024. godine. Ove promjene donose određene novitete u pogledu opoziva, različitih vrsta popusta te uvjeta umanjenja porezne osnovice.

Jedna od ključnih promjena odnosi se na slučajeve opoziva ili primjene različitih vrsta popusta. Prema novim odredbama, porezni obveznik koji obavlja isporuku ima pravo umanjiti poreznu osnovicu, pod uvjetom da obavijesti poreznog obveznika kojem je isporučeno dobro ili obavljena usluga o provedenom ispravku. Ova mjera ima za cilj olakšati postupak ispravaka u slučaju promjena u poslovnim transakcijama.

Porezna osnovica za isporuku može se umanjiti i u slučaju nemogućnosti naplate svih ili dijela dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine. Dosadašnje odredbe odnosile su se na mogućnost promjene porezne osnovice, no nove odredbe koje su naglašavaju mogućnost smanjenja porezne osnovice u slučaju navedenih uvjeta. Rok za mogućnost umanjenja porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja propisan je do šest mjeseci od dana nastanka prava na ispravak ako su radnje provedene s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Porezni obveznik mora imati dokaze da su poduzete sve radnje u svrhu naplate dospjele tražbine, odnosno da je u tijeku ovršni postupak za nedospjelu tražbinu ili da je protiv njih pokrenut sudski postupak ili da je sklopljena nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba, ili na drugi način dokazati da je od kupca zatražena naplata potraživanja. Naime, ako se dospjela potraživanja uspije naknadno naplatiti u cijelosti ili djelomično nakon promjene porezne osnovice, porezni obveznik je dužan povećati poreznu osnovicu u odgovarajućem iznosu.

U slučaju da se provede ispravak porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja, porezni obveznik dužan je o tom obavijestiti nadležnu poreznu upravu u roku za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje od oporezivanja u kojem je izvršena korekcija. Ako porezni obveznik ne ispravi odbitak pretporeza na propisani način, nadležna porezna uprava ga zadužuje za pripadajući iznos iskorištenog odbitka pretporeza koji je bio dužan ispraviti, o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Kod ispravka odbitka pretporeza za gospodarska dobra koja se klasificiraju kao dugotrajna imovina poreznog obveznika, ispravak pretporeza neće biti potreban ako pretporez koji treba ispraviti iznosi manje od 135,00 EUR po gospodarskom dobru.

Prema dosadašnjim propisima, darovima male vrijednosti smatra se isporuka robe čija vrijednost nije veća od 21,24 eura, koja će od 01.siječnja.2024. porasti na 22,00 eura. Nadalje, u kategoriji oslobođenih transakcija pri uvozu od PDV-a , promijenjena je dopuštena količina unosa robe u osobnoj prtljazi. Tako će putnici bez stalnog i uobičajenog boravišta u EU u svojoj osobnoj prtljazi bez oporezivanja moći prenijeti vrijednosti isporuke veće od 100 eura s PDV-om.

Daljnje usvojene izmjene odnose se na tromjesečno razdoblje oporezivanja. Do sada su tromjesečni obveznici bili porezni obveznici čija je vrijednost isporuka dobara i usluga s PDV-om u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 106.178,25 eura. Naime, od 1. siječnja 2024. godine tromjesečno obračunsko razdoblje odnosit će se na porezne obveznike koji u prethodnoj kalendarskoj godini ostvare vrijednost prometa dobara i usluga manju od 110.000,00 eura s PDV-om. Porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara i usluga s PDV-om manju od 110.000,00 eura mogu se do 15. siječnja 2024. odlučiti za podnošenje prijave za porezno razdoblje od prvog do zadnjeg dana tromjesečja.

Od 01.siječnja.2024. godine redefinira se pojam „mali porezni obveznik“ i to pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno stalnim ili uobičajenim boravištem u zemlji čija vrijednost isporuka dobara ili usluga obavljenih u prethodnoj ili tekućoj godini nije bila veća od 40.000,00 EUR smatrat će se istim. Porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara ili usluga u iznosu većem od 40.000,00 EUR dužni su se od 1. siječnja 2024. prijaviti u registar obveznika PDV-a, a oni koji do 15. siječnja 2024. ne ostvare vrijednosti isporuka dobara ili usluga veće od 40.000,00 EUR mogu podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u suprotnom, obveznici ostaju do isteka roka od 3 kalendarske godine.

Ove izmjene imaju za cilj prilagodbu regulative s ciljem veće transparentnosti i olakšanja poreznih postupaka za porezne obveznike.