zdravstveno osiguranje
19. travnja, 2023

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

U Nar. nov., br. 33/23 od 24.3.2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« tj. 1.4.2023., osim čl. 19. st. 3. i 5. koji su izmijenjeni čl. 9. Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2024.

Zakonom se predlaže uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije; uređivanje pitanja donošenja mjera zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja; preventivna zdravstvena zaštita; povećanje iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite; uređenje popisa posebno skupih lijekova te uvođenje registra ishoda liječenja; naknada plaće zbog privremene nesposobnosti za rad osiguranicima koji ostvaruju uvjete za mirovinu; kontrola privremene nesposobnosti; izvori financiranja obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Dosadašnji čl. 50 koji kaže da zaposlenik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža nema pravo na bolovanje na teret HZZO-a se mijenja i sad glasi:
»Osiguranik koji je navršio 70 godina života i 15 godina mirovinskog staža na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.«

Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos naknada plaće pripada još najviše 30 dana od dana prestanka radnog odnosa pod uvjetom da je bolovanje otvoreno najmanje 15 dana prije dana prestanka radnog odnosa. Isto tako kod osiguranika koji ostvaruje naknadu na temelju primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, naknada pripada još najviše 30 dana od prestanka tog statusa pod uvjetom da je liječničko povjerenstvo Zavoda utvrdilo da nije u mogućnosti obavljati ugovorene poslove najmanje 15 dana prije prestanka statusa osiguranika.

01.01.2024. stupa na snagu

(3) Osigurane osobe obvezne su sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u visini od 20 % pune cijene zdravstvene zaštite, a koji iznos ne može biti manji od postotaka proračunske osnovice utvrđenih točkama 1. do 8. ovoga stavka;

(5) Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz stavka 3. ovoga članka koji je obvezna snositi osigurana osoba može po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznositi najviše 120,26 % proračunske osnovice.