23. rujna, 2021

Veličina poduzetnika

Veličina poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu

Poduzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike, ovisno o pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

 1. Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
  • ukupna aktiva 2.600.000,00 kuna;
  • prihod 5.200.000,00 kuna;
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 10 radnika.
 2. Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
  • ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna;
  • prihod 60.000.000,00 kuna;
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika.
 3. Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici te ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
  • ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna;
  • prihod 300.000.000,00 kuna;
  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika.
 4. Veliki poduzetnici su:
  1. Poduzetnici koji prelaze granične pokazatelje u najmanje dva od tri uvjeta iz stavka 4. ovoga članka;
  2. banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dobrovoljni mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring-društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška depozitarna društva, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i operateri Fonda za zaštitu ulagatelja, neovisno o tome ispunjavaju li navedene uvjete.
 5. Novoosnovani poduzetnici i poduzetnici sa statusnom promjenom razvrstavaju se na temelju pokazatelja za razdoblje od datuma osnivanja, odnosno statusne promjene do kraja njihove prve poslovne godine, odnosno na zadnji dan tog razdoblja. Za potrebe razvrstavanja, ovi poduzetnici iznos prihoda preračunavaju na godišnju razinu.

Veličina poduzetnika sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva

Prema veličini, u smislu ovoga Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva te se za tako određene veličine poduzetnika određuje visina blagajničkog maksimuma.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

 1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika;
 2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu:
  • ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili
  •  imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti 2.000.000,00 eura.

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe (subjekti u poduzetništvu i obrtu) koje:

 1. prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika;
 2. prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu:
  • ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili
  • imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina, veća od utvrđenih za male subjekte malog gospodarstva.

Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo
Poduzetnici koji zapošljavaju godišnje u prosjeku više od 250 radnika i koji prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti veći od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu, ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu, ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti iznad 43.000.000,00 eura.