8. srpnja, 2019

Uvodi se osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. preko aplikacije e-osnivanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr­govačkim društvima

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.).

Ovdje ćemo spomenuti neke od važnijih novosti koje su stupile na snagu promjenom Zakona:

Vrlo je važno naglasiti da se omogućava osnivanje na daljinu (on-line) društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. Smanjuje se svota temeljnog kapitala koja se mora uplatiti prilikom osnivanja d.o.o. s dosadašnjih 20.0000,00 kn na 5.000,00 kn.

Povećava se mogući broj osnivača j.d.o.o. s dosadašnja tri člana na pet, tako da od sada j.d.o.o. može osnovati najviše pet članova.

Kada je riječ o prestanku d.o.o-a, ovim se novelama ZTD-a u naš pravni sustav unosi pojam nazvan »prestanak društva po skraćenom postupku«, i na osnovu toga znači da d.o.o. može prestati poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi (vlasnici), prema ZTD-om propisanim uvjetima, suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Ovim Zakonom se briše pojam »trgovac pojedinac« (specifična fizička osoba), a razlog navedenog je iznimno mali broj takvih registriranih i aktivnih subjekata u RH.

Napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru, briše se obveza deponiranja potpisa i uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (za javne bilježnike, odvjetnike i dr.) preko aplikacije e-osnivanje koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj koji se time želi postići je osnivanje trgovačkog društva bez sudjelovanja javnog bilježnika i s minimalnim troškovima (plaćala bi se samo sudska pristojba) te unaprjeđenje osnivanja d.o.o. i j.d.o.o..

Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude dostupna za korištenje od 1. rujna 2019. godine, a od 1. prosinca 2019. omogućit će se preuzimanje izvatka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Zakon o sudskom registru, također, briše odredbe o rezervaciji imena ili naziva, skraćuje se rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima s 15 dana na pet radnih dana.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 40/19.) stupio je na snagu 20. travnja 2019. godine, osim odredaba o izvješću o primicima članova nadzornog odbora, koje stupaju na snagu 1. svibnja 2020. godine, te nekih odredaba o d.d. (upis u registar dionica, ostvarivanje prava dioničara, te nekih odredaba o sazivanje glavne skupštine i odlukama glavne skupštine) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381