31. srpnja, 2020

Upis službene e-mail adrese poslovnog subjekta u Sudski registar

Upis službene e-mail adrese poslovnog subjekta u Sudski registar je besplatan za sve subjekte i svi ga moraju napraviti do 1. rujna 2020.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova obveza mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, objavljen u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019. te je stupio na snagu u roku osam dana od dana objave.

U Pravilniku je propisano da zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu te je također propisan obrazac koji se koristi za dostavu elektroničke adrese sudskom registru, sami obrazac za upis e-mail adrese možete preuzeti OVDJE.

Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Ta obveza je u osnovi bila u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu Pravilnika za sve pravne osobe upisane u sudski registar. Sukladno čl. 81. Zakona, oni obveznici upisa adrese elektroničke pošte koji ne podnesu zahtjev za njen upis na vrijeme neće biti automatski kažnjeni, nego će biti opomenuti da nisu izvršili upis u propisanom roku te da to učine u roku od 15 dana, uz istovremeno izricanje novčane kazne ako ne ispune obvezu u ovom naknadnom roku. Ako se ne ispuni obveza iz ovog sudskog rješenja, provest će se postupak prisilne naplate.

Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba, jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu. Obrazac se ispuni i pošalje Trgovačkom sudu preporučeno bez javnog bilježnika i bez pristojbe.

Poslovni subjekt mora imati barem jedan upisan e-mail u Registru te ga je dužan upisati najkasnije tri mjeseca nakon osnivanja.

Također sukladno Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine. Ova se komunikacija sa sudovima odnosi na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.

Svi koji ne registriraju e-mail ne mogu elektronički komunicirati sa sudovima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, stečajnim upraviteljima; te si ne mogu time smanjiti troškove.

Ostali subjekti (npr. fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i dr.) pristup mogu zatražiti i nakon tog roka. Pravne osobe moraju zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Prijava na e-Komunikacije za pravne osobe se obavi na način da se pošalje e-mail na adresu ekomunikacija@pravosudje.hr te mora sadržavati sljedeće podatke:

  • OIB pravne osobe
  • naziv pravne osobe
  • e-mail adresa pravne osobe (na ovaj e-mail će stizati obavijesti za svaki otpremljeni e-komunikacija otpravak)
  • ime i prezime opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (zakonski zastupnik upisan u Sudski registar)
  • OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji.

 

Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com