16. travnja, 2024

ŠTO JE STUDIJA O TRANSFERNIM CIJENAMA?

Transferne cijene su često puta nerazumljivi dio poslovanja trgovačkih društava kao i posljedice koje imaju na dobit društva. Transferne cijene su cijene po kojima se odvija prijenos materijalne i nematerijalne imovine te pružanje usluga između povezanih društava te nepravilno određivanje transfernih cijena može minimizirati ili u potpunosti eliminirati obvezu za plaćanje poreza na dobit što za posljedicu ima porezni nadzor i novčanu kaznu.  

Kako bi se izbjegli negativni ishodi nepravilnog određivanja transfernih cijena, cijene trebaju biti određene u skladu s načelom nepristrane transakcije ( eng. Arm’s length principle), odnosno cijena transakcija između povezanih društava mora biti ista kao tržišna cijena tih transakcija obavljenih nepovezanim osobama/društvima.

Načelo nepristrane transakcije osnovno je načelo propisano OECD Smjernicama koje su ujedno i implementirane u Zakon o porezu na dobit  

TKO JE OBVEZAN IZRADITI STUDIJU O TRANSFERNIM CIJENAMA?

Prema zakonskim odredbama, studiju o transfernim cijenama su obvezni izraditi porezni obveznici koji ostvaruju transakcije s povezanim osobama. Povezane osobe se definiraju kao  osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Povezana osoba može biti rezident ili nerezident, stoga će porezni obveznik koji ima transakcije i s povezanim rezidentnim društvom biti dužno izraditi studiju o transfernim cijenama u slučaju kada  jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status ili pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Također, potrebno je spomenuti da se studija sastavlja na temelju Izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO) koje se dostavlja Poreznoj upravi uz Prijavu poreza na dobit.

Rok za predaju dokumentacije o transfernim cijenama nije definiran hrvatskim zakonodavstvom  te su dokumentaciju za transferne cijene dužni sastaviti i predočiti porezni obveznici na zahtjev Porezne uprave u slučaju poreznog nadzora.

KAKO DO STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA?

Transferne cijene predstavljaju ključan aspekt međunarodnog poslovanja, pa tako i ispunjavanje lokalnih zakonskih obveza. Podršku u izradi studije i ispunjavanju zakonskih obveza  pruža naš stručan tim DATA-LINK UNIJA CONSULTING. Svakom projektu tim pristupa individualno i prilagođava ga specifičnim potrebama klijenta te garantira podršku u optimizaciji poslovanja, smanjenju  poreznih rizika i osiguranjem usklađenosti sa hrvatskim zakonodavstvom.