30. lipnja, 2021

Staž osiguranja s povećanim trajanjem – osobe s utvrđenom invalidnošću

Prema čl. 1. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18.) te čl. 38. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 57/13. – 115/18.) pravo na snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu (beneficirani staž) ostvaruju osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla te osobe s utvrđenom invalidnošću.

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci rada priznaje 14, 15, 16 i 18 mjeseci staža osiguranja u ovisnosti o poslovima na kojima rade i ostvaruju mirovinski staž. Osobe ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem pod uvjetom da su zaposlene u punom radnom vremenu ili u skraćenom radnom vremenu prema čl. 64. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.)

Za osiguranje produženog staža plaćaju se dodatni doprinosi po stopama uređenim Zakonom o doprinosima.

Ako osobi s invalidnošću zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, svojstvo osiguranika utvrđuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invalidnošću prema odredbama općeg propisa o mirovinskom osiguranju na zahtjev osiguranika – osobe s invalidnošću.

Kad poslodavac zaprimi takvo Rješenje, potrebno je napraviti Prijavu o promjeni tijekom osiguranja na HZMO i to tako što će se napraviti 2 promjene.

Prvom promjenom mijenja se status osobe s invaliditetom – Osoba s invaliditetom prema Zakonu o stažu s povećanim trajanjem. Upisuje se datum od kad promjena vrijedi, te se prilaže Rješenje o invalidnosti.

Drugom promjenom se pod stavkom 23 – Radno mjesto, zanimanje, osiguranici/ice osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, stavlja se oznaka DA. Pod nazivom radnog mjesta i zanimanja stavlja se – staž osiguranja s povećanim trajanjem s invaliditetom (ŠIFRA IZ RJEŠENJA HZMO).

Ono što još poslodavac može napraviti jest provjeriti da li zaposlena osoba zadovoljava kriterij upisa u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. To će napraviti tako što će dostaviti rješenje o invalidnosti i kopiju osobne iskaznice, pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Ukoliko osoba zadovoljava kriterij upisa u očevidnik, ona će biti evidentirana u Registru (ako su se prethodno napravljene promjene na HZMO) te poslodavac može tražiti umanjenje Novčane naknade za invalide.

Poslodavac još treba provjeriti na e-Poreznoj je li osoba promijenila svoju poreznu karticu, tj. je li upisala invalidnost. Ako nije, podsjetiti je da to učini. Nakon što poslodavcu dođe izmijenjena porezna kartica, na obračunu plaće treba uzeti u obzir povećani osobni odbitak.

Obračun plaće za osobe kojima je utvrđena invalidnost, obveznik doprinosa te njegova obračunavanja i plaćanja je Republika Hrvatska. Poslodavac nema nikakvu obvezu obračuna dodatnih doprinosa ili evidentiranja u JOPPD obrascu.