2. ožujka, 2021

Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu

Ministarstvo financija, dana 20. siječnja 2021. godine objavilo je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu te se financijska izvješća za 2020. godinu dostavljaju u rokovima koji su propisani Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Prema navedenom, financijska izvješća za 2020. predaju se u jednakim rokovima koja su vrijedila i za 2019. godinu.

Obavijest možete pročitati na sljedećoj poveznici: Obavijesti o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020., a mi ju u cijelosti prenosimo u nastavku:

„Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).“

U skladu sa navedenim krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. jesu:

-Trgovačka društva, podružnice inozemnih trgovačkih društva koje posluju u Hrvatskoj, poslovne jedinice tuzemnih trgovačkih društva koje posluju u inozemstvu ako prema propisima te zemlje ne vode poslovne knjige, svaka pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobitak na cjelokupnu djelatnost, financijska izvješća za statističke i druge potrebe (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatne podatke) obvezni su u Finu dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2021.

-Poduzetnik koji nije imao poslovnih događaja te nema podataka o imovini i obavezama Izjavu o neaktivnosti obvezan je u Finu dostaviti također do 30. lipnja 2021.

-GFI za potrebe javne objave, s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka, trebaju se dostaviti u Finu najkasnije u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Prema tome, poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, GFI i ostalu pripadajuću dokumentaciju dužni su Fini, za potrebe javne objave, dostaviti najkasnije do 31.8.2021.

-Matično društvo dužno je godišnje konsolidirane financijske izvještaje s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima za potrebe javne objave dostaviti u Finu najkasnije do 31. listopada 2021.

– Dostava GFI-a Fini u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja ostao je nepromijenjen, pa i u posebnim okolnostima iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Za 2019. godinu u skladu s odredbama čl. 71. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, prijavu poreza na dobitak trebalo je predati do 30. lipnja za 2019. godinu. Navedeni članak ne može se primijeniti na predaju porezne prijave za 2020. godinu, ali se očekuje da će se izdati posebna uputa, obavijest kako bi se rokovi prijave poreza na dobit uskladili sa predajom financijskih izvješća.