28. ožujka, 2019

Promjene poreza na dobit

Izvršena je obveza usklađivanja s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, u dijelu odredbi koje u državama članicama stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a to su:

  • novo pravilo o ograničavanju kamate, porezni obveznik može kao porezno priznati rashod utvrditi prekoračene troškove zaduživanja (razlika između prihoda i rashoda od kamate) samo do 30 % EBITDA-e ili do 3 milijuna eura ukoliko tako dolazi do većeg iznosa
  • pravilo o kontroliranim inozemnim društvima, oporezivat će se inozemno ovisno društvo koje ne plaća porez u državi rezidentnosti ili plaća po niskoj stopi, ako ostvaruje prihode (pasivno) od kamata, autorskih naknada, licenci, financiranja, osiguranja i sl.

U skladu sa Zaključcima Vijeća ECOFIN od 5. prosinca 2017. godine, kojima je uspostavljen EU popis nekooperativnih jurisdikcija (poreznih utočišta) dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20 % proširena je i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država.

Izvršeno je usklađivanje sa:

  • Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, te je propisano da su otpisi porezno priznati rashodi vjerovnika
  • Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima te se propisuje da alternativni investicijski fond bez pravne osobnosti nije obveznik poreza na dobit, odnosno izjednačava se s otvorenim investicijskim fondovima
  • s izmjenama Zakona o poticanju ulaganja i novim Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, te provedba istih
  • propisane su prilagodbe vezane uz izmjenu MSFI-a i u dijelu neautentičnih aranžmana.

Nadalje pojednostavljen je postupak oporezivanja za nastupe inozemnih umjetnika i športaša, te se daje mogućnost oporezivanja porezom po odbitku (15 %), umjesto porezom na dohodak.

Propisana je mogućnost neoporezive isplate dividendi i udjela u dobiti ukoliko u trenutku isplate nije ispunjen uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca, pod uvjetom da porezni obveznik uz dokumentaciju dostavi bankovnu garanciju. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18) te pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 1/19).

Smanjen je obim podataka iskazanih na prvoj stranici Obrasca PD i Obrasca PD-NN zbog čega se mijenjaju navedeni obrasci za 2018. godinu te izmjena nema utjecaja na algoritam. Prema Odluci o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Narodne novine, broj 118/18) kamatna stopa iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2019. godinu iznosi 3,96 %.