Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Priprema godišnjih financijskih izvještaja

Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama

Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju zaključne bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika ili na temelju knjigovodstvene isprave. Poslovne knjige moraju se zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. Poslovni subjekt dužan je poštivati načelo da završna stanja konta iskazana u bilanci na zadnji dan izvještajnog razdoblja moraju biti identična početnim stanjima istih konta na prvi dan sljedećeg izvještajnog razdoblja. Isto vrijedi i za konta koji se vode izvanbilančno. Poslovni subjekti čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, stanja s 31.12.2022. preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za one poslovne subjekte čija je poslovna godina različita od kalendarske predlaže se sastavljanje tehničke bilance s 31.12.2022. Primjerice, ako poslovna godina započinje 1.10.2022. a završava 30.09.2023. poslovni subjekt preračunava sve stavke bilance i računa dobiti i gubitka na 31.12.2022. te ih prenosi kao početno stanje na 1.1.2023. u euru. Na 30.09.2023. poduzetnik iskazuje bilancu i račun dobiti i gubitka temeljem podataka početnih stanja u euru za dio godine koji se odnosi na 2022. uključujući evidentirane transakcija u euru za preostale mjesecu u 2023.

Priprema i predaja godišnjih financijskih izvještaja

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje sukladno rokovima u 2023. za 2022. u kuni. Razlog tome je činjenica da je u 2022. kuna službena valuta te se sve knjigovodstvene promjene u poslovnim knjigama iskazuju u kuni bez obzira što se financijski izvještaji sastavljaju i predaju u 2023. kada će službena valuta biti euro.

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je poslovna godina različita od kalendarske, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru.

Poduzetnici koji pripremaju godišnje financijske izvještaje u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje radi bolje usporedivosti podataka. Poduzetnici koji su obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kao okvira financijskog izvještavanja, prikazuju usporedne podatke sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Obrazac JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) koji prema posebnim propisima kojim se uređuje oporezivanje dohotka, ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Obračun i isplata plaća tijekom 2022. godine, zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu vrši se u kuni i JOPPD Obrazac nosit će oznaku 22xxx. Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i za 2023. koje se isplaćuju u siječnju 2023. vrši se u euru. Korekcije i nadopune JOPPD Obrazaca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji se predaju u 2023., a odnose se na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).

Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u euru. Na dan uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez naknade preračunati sredstva na računima iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije. Pri tome, brojevi transakcijskih računa na kojima su evidentirana novčana sredstva ostaju isti, tj. brojevi računa unatoč preračunavanju (konverziji) sredstava iz kune u euro neće se promijeniti.