Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
22. travnja, 2022

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

Poduzetnicima je omogućeno zatvaranje društva po skraćenom postupku bez likvidacije temeljem članka 472. Zakona o trgovačkim društvima. Prije pokretanja postupka članovi društva moraju suglasno donijeti odluku o takvom prestanku društva. Odluka mora sadržavati:

 • izričit navod da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije;
 • tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) i matični broj subjekta društva koje prestaje;
 • ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, odnosno tvrtke, sjedišta te osobnog identifikacijskog broja svakog člana;
 • plan raspodjele imovine društva.

Svi članovi društva dužni su dati izjavu:

 • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika;
 • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima;
 • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Odluke i izjave članova društva moraju biti donesene u obliku javnobilježničkog akta ili kao privatne isprave koju ovjeri javni bilježnik.
Odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima. Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu, a uz prijavu se prilaže:

 • izjava svih članova društva da društvo nema nepodmirenih obveza te da se svaki član obvezuje podmiriti obveze ako se naknadno utvrdi da one postoje i
 • potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja.

Ako su ispunjene sve pretpostavke, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i to rješenje će upisati u sudski registar.
Članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana objave rješenja imaju pravo izjaviti prigovor, te ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, sud će ukinut rješenje o prestanku društva bez likvidacije koje tada mora nastaviti postupak likvidacije u skladu sa odredbama ZTD-a. Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili sud odbaci ili odbije podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra. Protiv rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja.
Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine, kako je sadržan u odluci, a ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.
Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Društvo je obavezno sastaviti financijske izvještaje te porezne i druge prijave i obračune. No prije toga potrebno je izvršiti uobičajene provjere po bilanci. Kako je propisano da društvo nema obaveza (propisani preduvjet za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije) ne znači da nema imovinu. Imovinu društva trebalo bi prodati prije prestanka društva. Za prodanu imovinu društvu će nastati obveza PDV-a (ako je upisano u registar obveznika PDV-a) i prihod koji trebati uključiti u poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit za posljednje porezno razdoblje. Ako imovina nije prodana, po prestanku društva raspodjeljuje se članovima društva. Na imovinu koja se raspodjeljuje članovima društva treba obračunati PDV, osim u slučaju isporuka za koje je propisano oslobođenje.

Ako društvo u bilanci ima iskazanu zadržanu dobit, isplata udjela u dobiti članovima društva podliježe oporezivanju porezom na dohodak od kapitala. Također, oporezivanju podliježe i isplata udjela u dobiti ostvarenoj u godini kada društvo prestaje po skraćenom postupku (od 1.1. do dana prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije), te će s danom okončanja poslovanja i sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava trebati članovima društva isplatiti i udjele u dobiti za posljednju godinu poslovanja, te kod isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak od kapitala i prirez.

Sve porezne obveze koje društvu nastanu prestankom poslovanja (i ranije) treba podmiriti u trenutku prestanka poslovanja. Za knjigovođe, koji taj postupak odrađuju, pripremiti, obračunati i isplatiti sve gore navedeno u trenutnu prestanka poslovanja je zaista izazov, jer uobičajeno je da svi gore navedeni poslovi se odrađuju nakon obračunskog razdoblja.

Društvo koje je prestalo po skračenom postupku mora FINI predati:

 • GFI za potrebe javne objave u roku šest mjeseci od prestanka poslovanja i
 • GFI za statističke i druge potrebe najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je prestalo poslovati ili zajedno s GFI-om za javnu objavu.

Porezni obveznik koji namjerava pokrenuti postupak za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije dužan je to najaviti PU najkasnije 30 dana prije početka obavljanja formalnih radnji prema nadležnim tijelima.
U slučaju prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije porezno razdoblje čini razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do okončanja poslovanja sukladno posebnim propisima. Istekom poreznog razdoblja može se smatrati dan na koji je trgovački sud rješenjem utvrdio da je društvo prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije.
Društvo koje je prestalo po skraćenom postupku prijavu poreza na dobit podnosi u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.
Ako je društvo obveznik plaćanja članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente, naknade za opće korisne funkcije šuma, po prestanku poslovanja treba sastaviti i predati Poreznoj upravi obrazac TZ i/ ili obrazac SR, te Ministarstvu poljoprivrede obrazac OKFŠ.

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, izvještaji i druga dokumentacija za koju nije istekao rok čuvanja po prestanku društva predaje se na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.  Isto je propisano člankom 382. st.4. ZTDa. Naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva podmiruje se na teret društva prije njegova brisanja, u iznosu propisanom Pravilnikom o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra.