Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Preračunavanje novčanih sredstava, naloga za plaćanje, ugovora o kreditu i vlasničkih vrijednosnih papira

Preračunavanje novčanih sredstava na računu

Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i pružatelj financijskih usluga preračunavaju iznose na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru bez naknade uz fiksni tečaj konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona te bez izmjene jedinstvenog broja računa.

Radi izbjegavanja nastanka dodatnih troškova u obliku naknada za vođenje računa, imatelj računa koji je prije datuma uvođenja eura imao račun i u kunama i u eurima, može u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura iskoristiti pravo da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru u istoj instituciji. Dakle, omogućit će se svakom imatelju računa koji nakon preračunavanja ima dva računa u eurima (raniji kunski koji je preračunat u euro i raniji eurski) da zatvori jedan od tih računa kako bi naknadu za vođenje računa sveo samo na naknadu za vođenje jednog računa. Naravno, ova mogućnost postoji samo za račune koji se vode u istoj instituciji.

Preračunavanje iznosa kod naloga za plaćanje iskazanog u kuni

Pružatelj platnih usluga od datuma uvođenja eura ne smije izvršavati platne transakcije u kuni.

Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon datuma uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Banka je dužna postupati na ovaj način do isteka šest mjeseci od datuma uvođenja eura.

Nalog za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije datuma uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon datuma uvođenja eura, pružatelj platnih usluga dužan je izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Pravila za preračunavanje kod ugovora o kreditu u kuni i kod ugovora o leasingu u kuni

Fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona kod ugovora o kreditu u kuni i kod ugovora o leasingu u kuni primjenjuju se na:

  • nedospjeli iznos glavnice u kuni
  • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni
  • ostale nedospjele iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa i
  • ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Iznimno, kod ugovora o kreditu u kuni i kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru nakon datuma uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije datuma uvođenja eura.

Pravilo za ugovor u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa

U ugovoru u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa, nakon datuma uvođenja eura kamatna stopa ostaje kakva je bila ugovorena prije datuma uvođenja eura.

Pravilo za ugovor u kojemu je ugovorena promjenjiva kamatna stopa

U ugovoru u kojemu je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, parametar uz koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa nakon datuma uvođenja eura ostaje kakav je bio ugovoren prije datuma uvođenja eura, osim u sljedećim slučajevima:

  • ako je ugovoreni parametar korišten NRS za kunu, nakon datuma uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristi se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.
  • ako je ugovoreni parametar korišten prinos na trezorske zapise ministarstva nadležnog za financije u kuni, nakon datuma uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope koristi se prinos na trezorski zapis ministarstva nadležnog za financije u euru.
  • ako je ugovoreni parametar korištena prosječna kamatna stopa na depozite građana u kuni, nakon datuma uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope koristi se prosječna kamatna stopa na depozite građana u euru.

Obavještavanje klijenata kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac

Kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac dužna je obavještavati klijente na ugovoreni način o svim bitnim elementima preračunavanja iz ovoga dijela Zakona.

Kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac dužna je poslati klijentima: općenitu obavijest koja sadržava najavu predstojećeg preračunavanja te, ako je primjenjivo, obavijest o mogućnosti zatvaranja računa najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura (uz kunski postoji i devizni račun, a kunski se pretvara u dodatni devizni račun).

Osim gore navedene obavijesti,  kreditna institucija i kreditna unija dužne su najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura poslati individualnu obavijest svakom klijentu:

s kojim ima sklopljen ugovor o kreditu u kuni ili u euru ili uz valutnu klauzulu uz primjenu fiksne ili promjenjive kamatne stope, i/ili ugovor o leasingu u kuni ili u euru ili uz valutnu klauzulu, uz primjenu fiksne ili promjenjive kamatne stope s informacijom o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući ako je primjenjivo, novi otplatni plan s kojom ima sklopljen ugovor o depozitu u kuni ili u euru ili uz valutnu klauzulu, uz primjenu fiksne ili promjenjive kamatne stope, s informacijom o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope.

Opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira

Tržišnu vrijednost dionica koje su uvrštene ili kojima se trguje na mjestima trgovanja u kunama na dan uvođenja eura tržišni operater, odnosno upravitelj multilateralne trgovinske platforme, preračunava i iskazuje u euru, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, pri čemu su dionička društva tako dobiveni iznos istovremeno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, pri čemu su društva s ograničenom odgovornošću tako dobiveni iznos istovremeno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Visina uloga komanditora koja je upisana u sudskom registru u kunama, preračunava se na dan uvođenja eura u euro, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona. Preračunati iznos registarski sud upisat će u sudski registar po službenoj dužnosti.

Dionička društva dužna su u roku od najviše godine dana od uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na datum objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, a najkasnije u roku od godine dana od datuma uvođenja eura.

Društva s ograničenom odgovornošću dužna su u roku od najviše 3 godine od uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na datum objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, a najkasnije u roku od 18 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Sve novčane obveze na osnovi dionica, poslovnih udjela odnosno udjela, koja dospijevaju na datum uvođenja eura ili kasnije, koje su glasile na kune, ispunjavaju se u eurima u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Upis svih promjena  koje se provode u sudskom registru radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje trgovačkih društava, registarski sud provodi po hitnom postupku.

Po upisu promjene u sudskom registru, dionička društva dužna su bez odgode podnijeti zahtjev za upis te promjene u sustav središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.