9. kolovoza, 2019

Pregled stipendija i njihovo oporezivanje

Oporezivanje stipendija za školovanje i studiranje te nagrade za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

Stipendije učeniku ili studentu za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te studiranje na tuzemnim i inozemnim fakultetima može se neoporezivo isplatiti do 1.750,00 kuna mjesečno – navedeno proizlazi iz Pravilnika o porezu na dohodak iz č.6, st.1.

Učenik ili student može primiti stipendiju od jednog ili više isplatitelja, ali ukupno ne više od 1.750,00 kn. O navedenom primatelj stipendije obvezan je isplatitelju dati pisanu Izjavu da li već prima stipendiju od drugog isplatitelja.

Prije početka isplate stipendije potrebno je s primateljem stipendije zaključiti Ugovor o  stipendiranju u pisanom obliku te izdati Rješenje o dodjeli stipendije. Za svaku školsku ili akademsku godinu potrebno je osigurati Potvrdu škole ili visokog učilišta o statusu učenika ili studenta  primatelja stipendije.

Ukoliko se redovnom učeniku ili studentu  isplaćuje stipendija veća od neoporezivog iznosa 1.750,00 kn, razlika je oporeziva porezom na dohodak po stopi od 24% i pripadajućim iznosom prireza. Za razliku koja je oporeziva ne obračunavaju se obvezni doprinosi  prema čl.223, st.1 Pravilnika o doprinosima.

Kod isplata nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja  prema Pravilniku o doprinosima čl.221, st.2. potrebno je sa školom odnosno učilištem zaključiti Ugovor o upućivanju redovnog učenik ili studenta na obavezan praktični rad ili naukovanje, sukladno programu obrazovanje te škole odnosno učilišta.

Neoporezivi  iznos nagrade je također  od 1.750,00 kn. Za isplatu veću od 1.750,00 kn potrebno je obračunati porez na dohodak u iznosu 24% kao i pripadajući iznos prireza te taj iznos ne podliježe obračunu obveznih doprinosa prema čl.223, st.1 Pravilnika o doprinosima.

Stipendiranje izvanrednih studenata

Stipendiranje studenata koji nemaju status redovnih studenata isplata stipendije smatra se drugim dohotkom te uz isplatu stipendije podliježe obračunu i isplati obveznih doprinosa za mirovinsko ( I i II stup), doprinos za zdravstveno osiguranje, porez na dohodak (24%) uvećan za prirez.

Stipendije studentima za izvrsna postignuća

Prema Zakonu o porezu na dohodak čl.9, st.1, toč.14. stipendije za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a studenti/ice koji su za dodjelu stipendija izabrani na Javnim natječajima u tuzemstvu i inozemstvu jednokratno se može priznati kao neoporezivi dio stipendije do visine od 4.000,00 kn.

Stipendije koje dodjeljuju zaklade, fondacije, obrazovne institucije

Porez na dohodak se ne plaća, sukladno čl.9,st.1, t.19 Zakona o porezu na dohodak za redovno studiranje na visokim učilištima u zemlji i inozemstvu, za stipendije isplaćene studentima izabranima na Javnim natječajima koje dodjeljuju zaklade, fondacije, ustanove i druge institucije registrirane u RH za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe koje djeluju u skladu s posebnim propisima.

Ove stipendije služe za pokriće stvarnih troškova školovanja primatelja stipendije (kao što su: školarina, prijevoz, smještaj, zdravstveno osiguranje u inozemstvu, prehrane, knjiga i ostalo).

Pravo na neoporezivu isplatu stipendije isplatitelji dokazuju vjerodostojnim ispravama (potvrde o uplati školarine i smještaja, račun za prijevoz, potvrde o statusu redovnog studenta, potvrdama o upisu na visoko učilište  i drugim ispravama). Iznos stipendije koji je isplaćen, a nema pokriće sa stvarnim troškovima smatra se drugim dohotkom te podliježe oporezivanju.

Isplatitelj ovakve vrste stipendije dužan je voditi Evidenciju o dodijeljenim stipendijama za akademsku godinu koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dohotku.

Utjecaj stipendije djeteta na osobni odbitak roditelja

Roditelj može za svako dijete koristiti uvećani  osobni odbitak ukoliko dijete ne ostvari oporezive primitke koji u ukupnom iznosu ne prelaze 15.000,00 kn godišnje.

 

Izvori: Računovodstvo i porezi 07/2019

           Pravilnik o doprinosima

           Narodne novine br.10/17,128/17,106/18 i 1/19

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381