8. ožujka, 2024

Predujmovi – obveznici poreza na dodanu vrijednost

Predujmovima se smatraju unaprijed dana ili primljena novčana sredstva za isporuku dobra ili usluge koja tek treba biti obavljena. S predujmovima se postupa prema poreznim pravilima koja su određena ovisno o isporuci na koju se dani ili primljeni predujmovi odnose (isporuka u tuzemstvu na koju se obračunava PDV, prijenos porezne obveze, isporuka unutar EU ili u treće zemlje).

Primljeni predujmovi za isporuke u tuzemstvu

Primljeni predujmovi za isporuke u tuzemstvu odnose se na naplaćene svote koje su povezane s isporukom dobra ili usluge kojem je mjesto oporezivanja u tuzemstvu. Za primljene predujmove za isporuke u tuzemstvu potrebno je izdati račun za predujam.

Iznimno, porezni obveznik nije obvezan izdati račun za predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobra ili usluge u istom razdoblju u kojem je primio predujam.

Primljeni predujmovi za isporuke unutar EU, izvozu dobara i isporuke usluga u treće zemlje

Ako porezni obveznik primi predujam za buduću isporuku dobra ili usluge unutar EU, izvoz dobara kao i za usluge povezane s izvozom dobara te za usluge za koje je PDV obvezan platiti porezni obveznik bez sjedišta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu, ne nastaje obveza obračuna PDV-a te račun za predujam nije potrebno izdavati.

Primljeni predujmovi za isporuke na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze

Isporuke na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u su:

  1. Građevinske usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući popravke i čišćenje
  2. Isporuke rabljenog materijala, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada
  3. Isporuke nekretnina prema čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o PDV-u
  4. Isporuke nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe
  5. Prijenos emisijskih jedinica stakleničkih plinova
  6. Nakon primitka potvrde Odbora za PDV pri Europskoj komisiji u skladu s čl. 199.b Direktive Vijeća 2006/112/EZ ministar financija može u slučaju iznimne hitnosti pravilnikom propisati da je primatelj obvezan platiti PDV za određene isporuke dobara i usluga u svrhu suzbijanja iznenadnih i golemih prijevara koje mogu dovesti do značajnih financijskih gubitaka
  7. Isporuke betonskog čelika i željeza te armature

Za primljene predujmove za navedene isporuke obavezno se izdaje račun predujam bez obzira što se obveza obračuna PDV-a prenosi na davatelja predujma. Na računu za predujam potrebno se pozvati na prijenos porezne obveze, odnosno čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u te se isti evidentira i u Obrascu PPO (Prijava tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze).

Dani predujmovi u tuzemstvu

Dani predujam je plaćanje za buduću isporuku dobra ili usluge prema dobavljaču.

Pretporez iz plaćenih predujmova može se odbiti u razdoblju oporezivanja u kojem je predujam plaćen, a platitelj predujma ima račun za predujam koji je izdan od strane primatelja predujma.

U slučaju da platitelj predujma ne zaprimi račun za predujam do roka predaje prijave PDV-a za određeno razdoblje, tada pretporez iskazuje u razdoblju u kojem je zaprimio račun za predujam.

Dani predujmovi pri stjecanju dobara i usluga unutar EU i uvozu dobara

Kod danih predujmova pri stjecanju dobara i usluga unutar EU i za uvoz dobara ne nastaje obveza obračuna PDV-a stoga za istu porezni obveznik ne zaprima račun za predujam niti isti ne iskazuje u poreznim evidencijama i PDV obrascu.

Dani predujmovi za isporuke na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze

Za plaćeni predujam za isporuku dobra ili usluge na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u obračun PDV-a obavlja kupac jer mu je primatelj predujma izdao račun za predujam s prijenosom porezne obveze.

Predujam se u PDV obrascu iskazuje isključivo na temelju zaprimljenog računa za dani predujam.

Slijedom navedenog, za primljene predujmove koji se odnose na isporuke dobara ili usluga koje su oporezive PDV-om, postoji obveza izdavanja računa za predujam te se iskazuju u PDV obrascu. Isto se odnosi i na primljene predujmove za isporuke dobara i usluga na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u.

Iznimno, porezni obveznik nije obvezan izdati račun za predujam ako je izdao račun za obavljenu isporuku dobra ili usluge u istom razdoblju u kojem je primio predujam.

Za primljene predujmove za isporuke koje su oslobođene PDV-a (isporuke unutar EU, izvoz i sl.) ne postoji obveza izdavanja računa za predujam niti prijave u PDV obrazac.