Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Predopskrba gotovim novcem, puštanje eura u opticaj, zamjena kuna za euro

Banke će poslovne subjekte moći opskrbiti eurima i prije datuma uvođenja eura u okviru postupka posredne predopskrbe. Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem potrebna je kako bi ih se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od datuma uvođenja eura potrošačima vraćaju isključivo eure.

Banka obavlja posrednu predopskrbu kao i pojednostavljenu posrednu predopskrbu  bez naknade za obradu i isplatu gotovog novca eura.

Posredna predopskrba

“Banka može posredno predopskrbiti poslovne subjekte, stambene štedionice, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i pružatelja financijske usluge gotovim novcem eura koji je prethodno primila i prije datuma uvođenja eura. Posredna predopskrba poslovnog subjekta gotovim novcem eura, posebice trgovca, potrebna je kako bi ga se osposobilo da, u skladu sa zakonskim odredbama, od datuma uvođenja eura svojim klijentima vraća eure. Posrednu predopskrbu banka može započeti najranije četiri mjeseca prije datuma uvođenja eura.     

Za posrednu predopskrbu je potrebno sklopiti ugovor o posrednoj predoskrbi.”

Pojednostavljena posredna predopskrba

“Mikro poslovni subjekt se može pojednostavljeno posredno predopskrbiti gotovim novcem eura i u to najranije pet dana prije datuma uvođenja eura. Mikro poslovni subjekt sudjeluje u postupku pojednostavljene posredne predopskrbe u kojoj će se moći opskrbiti gotovim novcem eura u iznosu do 10.000 eura.

Preduvjet za pojednostavljenu posrednu predopskrbu je potpisivanje izjave kojom se mikro poslovni subjekt obvezuje da neće raspolagati gotovim novcem eura iz posredne predopskrbe prije datuma uvođenja eura. “

Mikro poslovni subjekt je poslovni subjekt koji ima manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna kuna.

Početni paketi kovanica

“Najranije mjesec dana prije datuma uvođenja eura se potrošač, poslovni subjekt, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i pružatelj financijskih usluga mogu  opskrbiti početnim paketima kovanica.

Početni paket kovanica je paket kovanica eura koji sadrži točno određenu količinu različitih apoena kovanica eura s nacionalnom stranom Republike Hrvatske u unaprijed određenoj vrijednosti za potrošače i unaprijed određenoj vrijednosti za poslovne subjekte. Početni paket omogućuje potrošačima i poslovnim subjektima da se na jednostavan i brz način posredno predopskrbe određenom količinom različitih apoena kovanica eura s hrvatskom nacionalnom stranom i to dovoljno rano (najranije mjesec dana) prije uvođenja eura. “

Poslovni subjekt će za gotov novac eura primljen u predopskrbi morati založiti odgovarajući kolateral (npr. banka može blokirati kunska sredstva na računu poslovnog subjekta u protuvrijednosti gotovog novca eura kojim ga je predopskrbila). Sredstva će biti skinuta s računa tek na datum uvođenja eura. Dakle, u trenutku predopskrbe nema preračunavanje (konverzije), nego tek na datum uvođenja eura poslovni subjekt “plaća” eure koje je primio u posrednoj predopskrbi.

“Isto se odnosi i na redovnu posrednu predopskrbu i na pojednostavljenu posrednu predopskrbu.

Iznimka je opskrba početnim paketima kovanica kod koje se plaćanje izvršava odmah (poslovni subjekt paket kovanica eura plaća odmah kod preuzimanja, i to u kunama po fiksnom tečaju konverzije).”

Važno je naglasiti da gotov novac iz predopskrbe poslovni subjekt treba čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica euro i kovanica euro, ostalih valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u optjecaj prije datuma uvođenja eura.

Puštanje u optjecaj

Gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe i pojednostavljene posredne predopskrbe pušta se u optjecaj na datum uvođenja eura.

Banka, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, pružatelj financijske usluge, poslovni subjekt i potrošač ne smiju gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe te opskrbe početnim paketima kovanica eura, pustiti u optjecaj, odnosno koristiti kao zakonsko sredstvo plaćanja prije datuma uvođenja eura.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

Zamjena gotovog novca kune u bankama

Banka za sve potrošače, 12 mjeseci od datuma uvođenja eura zamjenjuje gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona. Banka tijekom tog razdoblja  bez naknade zamjenjuje do 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Ako u jednoj transakciji potrošač želi zamijeniti količine novčanica i kovanica iznad ograničenja  banka može zaračunati naknadu za zamjenu količine koja prelazi ograničenje.

Zamjena gotovog novca kune u Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d.

Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. ovlaštene su u ime i za račun banke, a na temelju sklopljenog ugovora, zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura pod istim uvjetima i na isti način  i u istom razdoblju kako je ovim Zakonom propisano za banke te su za te potrebe ovlaštene odrediti iznos iznad kojeg je obvezna najava zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura, o čemu su informaciju dužne istaknuti na jasno, čitljivo, vidljivo i lako uočljivom mjestu u poslovnici i na svojoj internetskoj stranici.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci

Hrvatska narodna banka dužna je nakon proteka 12 mjeseci od datuma uvođenja eura bez naknade zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona i to:

·      novčanice kune, bez vremenskog ograničenja

·        kovanice kune, do isteka tri godine od datuma uvođenja eura.

Razdoblje dvojnog optjecaja

Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od datuma uvođenja eura.

Razdoblje dvojnog optjecaja  započinje datumom uvođenja eura u 00:00 sati i završava zaključno s četrnaestim danom u 24:00 sata.

Pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura.

Iznimno, kada primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu  kune i gotovom novcu eura.  

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je prihvatiti do 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji primjenjujući  propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

Iznimke od primjene pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja

Iznimno, automati za igre na sreću, automati za zabavne igre i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura tijekom razdoblja dvojnog optjecaja.

Iznimno, bankomati  od datuma uvođenja eura isključivo koriste gotov novac eura.

IZ TEKSTA SMJERNICA ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM

Osiguravanje nesmetane zamjene valuta jedan je od najvažnijih koraka u pripremama, osobito za poslovne subjekte s visokim prometom u gotovini.

Uz bankarski sektor, sektor maloprodaje ima ključnu ulogu u prikupljanju i povlačenju novčanica i kovanica u kunama tijekom razdoblja dvojnog optjecaja.

Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euro novčanicama i euro kovanicama kako bi od datuma uvođenja eura mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji izvršava velik obujam gotovinskih transakcija.

Pritisak na određene poslovne subjekte  (trgovci i pružatelji usluga) koji u  pravilu  posluju gotovinom bit će posebice znatan u prva dva tjedna od datuma uvođenja eura (14 dana dvojnog optjecaja) zato što će potrošači u tom razdoblju moći plaćati i eurima i kunama, dok će gore spomenuti poslovni subjekti biti obvezni vraćati eure, kad god je to moguće. Tijekom tih 14 dana dvojnog optjecaja primatelj plaćanja će u trenutku naplate biti dužan prihvatiti do 50 komada kovanog novca kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenje naplate ili plaćanja u gotovini.

Iznimno ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kuna ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. To bi se primjerice odnosilo na određene poslovne subjekte (trgovine i pružatelje usluga) u ruralnim i slabije naseljenim mjestima, čiji je pristup bankama ograničen te na druge primatelje plaćanja koji će tijekom razdoblja dvojnog optjecaja ostatak moći vratiti u gotovom novcu kune ako nije moguće ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura (ili kada primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura). Nakon isteka tog razdoblja od dva tjedna (razdoblje dvojnog optjecaja), euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja. Poslovni subjekti trebat će na vrijeme osigurati prostor za dodatne količine gotovine te transportne kapacitete za povrat gotovine u kunama u banke.

Za rad na blagajni, odnosno kod postupanja i pohrane gotovine u eurima i u kunama, može se koristiti posebna oprema, poput dodatnih ladica u blagajnama. Kod pohrane gotovog novca u blagajni/kasi, svaki poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja valuta.

Potrošače se može poticati na plaćanje točnog iznosa kad god je to moguće, kao i na korištenje elektroničkih sredstava plaćanja (primjerice kartice tekućeg računa ili kreditne i debitne kartice). Primjer dobre prakse je situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa tijekom koje se putem raznih komunikacijskih kanala kontinuirano potiče potrošače da koriste bezgotovinske oblike plaćanja.