Pregnant woman working from home
15. srpnja, 2021

Prava trudnih radnica

Trudne radnice spadaju u posebno zaštićenu kategoriju radnika. Imaju svoja prava koja proizlaze iz Zakona o radu, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Trudnice su zakonom zaštićene prilikom zasnivanja radnog odnosa, tijekom rada kod poslodavca te kod prestanka ugovora o radu.

Radno vrijeme i dopusti

Trudna radnica može raditi prekovremeno samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad. Samo u slučaju više sile poslodavac smije radnici narediti prekovremeni rad, a da radnica nije prethodno dobrovoljno pristala na prekovremeni rad.
Vezano uz noćni rad, prema čl. 20. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, trudna radnica nije obvezna raditi noću tijekom trudnoće pod uvjetom da predoči potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa o svojoj trudnoći ili potvrdu liječnika specijalista medicine rada.
Trudna radnica ima pravo na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda. Obvezna je najaviti poslodavcu pisanim putem korištenje prava na prenatalni pregled dva radna dana prije zakazanog termina za prenatalni pregled.

Otkaz

Prema Zakonu o radu, za vrijeme trudnoće poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici. Ugovor o radu se može otkazati tek nakon petnaest dana od prestanka trudnoće.

Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnoj radnici za vrijeme:

  • Trudnoće;
  • Korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta;
  • Rada s polovicom punoga radnog vremena;
  • Rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta;
  • Dopusta trudnice ili majke koja doji dijete;
  • Dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Naknada plaće

Kada liječnik odredi da radnica ne može dalje obavljati poslove radnog mjesta zbog svoga zdravstvenog stanja prouzročenog trudnoćom, radnica ima pravo na naknadu plaće za vrijeme „čuvanja“ trudnoće. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava.
Naknada plaće za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće. Naknada plaće određuje se od osnovice koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje, neovisno na čiji teret se isplaćuje.

Zaštita na radu

Trudne radnice su posebno osjetljive osobe i za njih je sukladno odredbama propisa zaštite na radu potrebno osigurati dodatnu zaštitu na radu, ukoliko se tijekom obavljanja određenih poslova mogu pojaviti opasnosti, štetnosti, odnosno napori takve veličine, intenziteta ili trajanja koji mogu ugroziti njihov život ili zdravlje. Navedene osobe tada ne smiju obavljati te poslove, već je potrebno prilagoditi uvjete i organizaciju radnog vremena, radi uklanjanja rizika za sigurnost i zdravlje.