12. srpnja, 2019

Potraživanja koja je moguće ugovorom o cesiji prenositi na novog vjerovnika

Cesija je promjena u obveznom odnosu na strani vje­rovnika kod koje dolazi do prijenosa tražbine (potraživa­nja) s dosadašnjega vjerovnika (ustupitelja ili cedenta) na novog vjerovnika (primatelja ili cesiona­ra), a da pritom dužnik (cesus) i tražbina ostaju isti.

Vjerovnik svoju tražbinu prenosi ugo­vorom o cesiji. Za nastanak i valjanost ugovora nije potreban pristanak dužnika niti njegovo aktivno su­djelovanje prilikom sklapanja, ali dužnik o ustupu mora biti obaviješten (notifikacija dužnika).

Na novog vjerovnika (cesionara) s tražbinom prelaze i sporedna prava, kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka, založno pravo, prava iz ugovora s jamcem, prava na kamate, ugovornu kaznu i slično.

Sukladno Zakonu, mogu se prenositi:
  • novčane i nenovčane tražbine
  • sadašnje i buduće tražbine
  • dospjela, nedospjela i zastarjela potraživanja

Djelomično ustupanje tražbine također je moguće ukoliko je tražbina djeljiva.

Ne mogu se prenositi one tražbine:
  • čiji je prijenos zabranjen za­konom
  • koje su strogo vezane uz osobu)
  • koje se po svojoj prirodi protive prenošenju na treću osobu