26. ožujka, 2020

Porezne obveze za koje vrijedi mogućnost odgode

Vlada je objavila Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim je omogućeno podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi za odgodu poreznih obveza.

Porezne obveze za koje vrijedi mogućnost odgode

Poreznom obvezom smatraju se obveze za:

• poreze, doprinose, naknade za koncesije, pristojbe (novčana davanja koja se plaćaju za određenu činidbu ili za korištenje određenoga javnog dobra), novčane kazne za porezne prekršaje te davanja čije je utvrđivanje u nadležnosti poreznog tijela.
Iznimno, za odgodu plaćanja PDV-a vrijedi pravilo da zahtjev mogu poslati samo poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).

Dospjelost poreznih obveza po kojima vrijedi mogućnost odgode:
Dospjelom poreznom obvezom smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon 20. ožujka 2020. godine, dakle do 20. lipnja 2020. godine.
Iznimno, smatra se dospjelom obvezom obveza po PDV-obrascu za ožujak, travanj i svibanj, koja na kraju dospijeva do 30. lipnja 2020.

Ako posebne okolnosti potraju duže, ovaj se rok može produžiti za tri mjeseca.

Podnositelj zahtjeva-uvjeti za ostvarivanje prava:

1. koji potkrijepe pokazatelje o mogućnosti plaćanja dospjele porezne obveze
2. koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga

Smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka.

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza:

Pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Za odgodu plaćanja PDV-a treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost (odgoda PDV-a vrijedi ograničeno za gore navedene poduzetnike).

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza:

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.
U zahtjevu se navode činjenice temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza.
U zahtjevu treba prikazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza na način da se daju podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opisati i obrazložiti u bitnome zašto se očekuje pad prometa u narednih tri mjeseca
Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava e-Porezna, a iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza:

O zahtjevu, porezno tijelo će odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način.
U uvjetima posebnih okolnosti, primjerenim načinom će se, u pravilu, smatrati obavijest elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza:

Na temelju osnovanih zahtjeva za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.
Odgoda plaćanja bez obračuna kamata odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.
U slučaju produljenja roka od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza:

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.
Obročna se otplata može odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.
Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.
U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti!

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza:
Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza.
Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:
– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili
– postupao protivno poreznim propisima i/ili
– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi
obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.

Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza da se sve porezne prijave podnose u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu.

 

Za sva dodatna pitanja, ali i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com