25. ožujka, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – ožujak 2019.

PDV / VAT – PRIJAVA USLUGE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Pravilnikom o Porezu na dodanu vrijednost od početka ove godine propisana je obveza najave pružanja usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika. U svrhu pojašnjavanja postupanja kod najave pružanja usluge, Ministarstvo financija, Porezna Uprava RH objavila je mišljenje broj: 410-19/19-02/25 dana 07. veljače 2019. godine. Među ostalim, kod najave pružanja usluga od stranih poreznih obveznika – autobusnih tvrtki – potrebno je voditi računa o slijedećem:

  • Najava se vrši slanjem obrasca MCP na mail adresu Porezne uprave: odjel.stranci@porezna-uprava.hr
  • Obrazac je potrebno poslati elektronski najmanje jedan dan prije ulaska u Republiku Hrvatsku;
  • Prijevoz se ne može prijavljivati retroaktivno; obavezno se prijavljuje unaprijed. Ako je predviđeni dan ulaska u RH nedjelja, obrazac se može poslati i u subotu;
  • U slučaju promjene podataka, npr. druga ruta, druge registarske pločice i slično, potrebno je dostaviti novi MCP obrazac sa promijenjenim podacima;
  • U slučaju naknadnog otkazivanja prijevoza, Poreznu upravu treba o tome obavijestiti na mail adresu odjel.stranci@porezna-uprava.hr;

Prilikom obavljanja usluge prijevoza na području Republike Hrvatske, u vozilu je potrebno imati Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju, Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja, popunjeni Obrazac MCP koji je prethodno bio poslan Poreznoj upravi i dokaz o poslanom e-mailu s tim obrascem (moguće je dokazati i putem smartphonea).

MCP obrazac za najavu pružanja usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika može poslati porezni zastupnik u Hrvatskoj, ali i sam obveznik (autoprijevoznička tvrtka). Tko će ga poslati, ovisi o njihovom slobodnom dogovoru, no pri tom treba paziti da se za istu vožnju obrazac ne pošalje dva puta, kao i da podaci u obrascu budu točni.

OPERATIVNI LEASING – MSFI 16 – Najmovi – NOVI NAČIN KNJIŽENJA

Novi međunarodni standard financijskog izvještavanja MSFI 16 – Najmovi zahtijeva prikazivanje operativnih najmova u bilanci najmoprimca na poziciji nematerijalne imovine. Takav računovodstveni tretman mora se primjenjivati počevši sa 01. siječnjem 2019. godine, kako na operativne najmove koji će biti sklopljeni od 01. siječnja 2019. nadalje, tako i na ugovore o najmu sklopljene u ranijim razdobljima.

Obzirom da mnogi poduzetnici imaju automobile u operativnom najmu na rok duži od 12 mjeseci, novi računovodstveni tretman primjenjiv je, primjerice, na te vrste najmova.

Operativni najmovi tako će se knjižiti unutar skupine konta 012 – Software i ostala prava, jer se i ovdje zapravo radi o imovini u obliku prava na korištenje.

Prema Međunarodnom Računovodstvenom Standardu br. 17. (MRS 17) koji se za dugoročne operativne najmove koristio do kraja 2018. godine, rashod od najma iskazuje se na linearnoj osnovi, prema iznosu plaćenih najamnina, no takav obračun troškova najma od 01.01.2019. godine dopušten je samo za kratkoročne najmove (do 12 mjeseci) i najmove koji se odnose na imovinu male vrijednosti (računala, uredski namještaj, mali aparati i slično; u pravilu stavke vrijednosti niže od 5.000,00 USD).

Na samom početku najma, najmoprimac utvrđuje početnu obvezu po osnovi najma, koja predstavlja sadašnju vrijednost svih budućih plaćanja po osnovi tog najma diskonitranu primjenom inkrementalne kamatne stope zaduživanja najmoprimca. Imovina po osnovi tog istog najma početno se utvrđuje u iznosu koji se sastoji od početnog iznosa obveze po najmu, svih plaćanja obavljenih prije početka najma ili na dan početka najma, svih početnih izravnih troškova za najmoprimca te procijenjenih troškova rastavljanja i uklanjanja imovine i dovođenja u početno stanje.

Amortizacija imovine u najmu odvija se kroz razdoblje od početka najma do kraja vijeka upotrebe ili do kraja najma, ovisno o tome što je kraće.

Trošak kamate koja se obračunava na preostalu vrijednost najma je porezno priznati trošak razdoblja u kojem je obračunata. Nepredviđeni troškovi koji su se pojavili nakon početnog priznavanja najma također se mogu uključiti u račun dobiti i gubitka.

EU POPIS NEKOOPERATIVNIH JURISDIKCIJA ZA POREZNE SVRHE

Slijedom obavijesti izdane od Ministarstva Financija, Porezne uprave, proširuje se popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe, koji stupa na snagu objavom u Službenom listu EU.

Od 08. studenog 2018. godine objavljen je popis od 5 država: Američki Djevičanski Otoci, Američka Samoa, Guam, Samoa i Trinidad i Tobago. Međutim, Zaključcima Vijeća EU od 12. ožujka 2019. godine popis se proširuje i na države Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominika, Fidži, Maršalovi Otoci, Oman, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vanuatu.

Sukladno hrvatskim propisima o porezu na dobit, porezni obveznici koji obavljaju poslovne transakcije s nerezidentima koji imaju sjedište u jednoj od spomenutih država i izvršavaju plaćanja tim nerezidentima po osnovi kamata, dividendi, udjela u dobiti te autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva, usluga istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorskih usluga i naknada za nastupe inozemnih izvođača, moraju od bruto iznosa naknade koju plaćaju nerezidentu obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku, po stopi od 20%.

Za više informacija o navedenim temama, slobodno nas kontaktirajte.

Biljana Stanković, ovlašteni porezni savjetnik
biljana.stankovic@unija.com

Venkomir Horvatić, Country Manager
venkomir.horvatic@unija.com