14. srpnja, 2023

POREZ PO ODBITKU – UPUTA ZA KLIJENTE

Porez po odbitku je porez koji se plaća pri isplati određenih usluga odnosno kamata inozemnim pravnim osobama. Drugim riječima, to je porez koji plaća primatelj usluge, hrvatska rezidentna pravna osoba, u ime inozemne pravne osobe za dobit koju je ostvario na teritoriju Republike Hrvatske. Dakle, obveznik plaćanja poreza po odbitku je isplatitelj sredstava odnosno primatelj usluge.

Prema Zakonu o porezu na dobit, porez po odbitku se plaća prilikom isplate novčanih sredstava na sljedeće:

 • Isplate kamata,
 • Isplate dividenda i udjela u dobiti,
 • Isplate autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava),
 • Isplate naknada za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge plaćene inozemnim osobama.

Poreznu osnovicu čini bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentnu – inozemnom primatelju, a stope su propisane Zakonom o porezu na dobit. Generalna (opća) stopa poreza po odbitku je 15%. Iznimka su porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti te naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba podliježe oporezivanju stopi od 10%.

Nadalje, porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve vrste usluga koje nisu navedene u Zakonu o porezu na dobit, a koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se smatraju poreznim utočištima ili financijskim centrima (osim država članica EU te država s kojima je RH sklopila i primjenjuje MUIDO). Popis država nalazi se na stranicama PU.

Porez po odbitku se može obračunavati prema

 • Međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (MUIDO), ako postoji, ili
 • prema Direktivi 2003/49/EZ, ili
 • Zakonu o porezu na dobit (ako ne postoji mogućnost primjene MUIDO-a ili Direktive)

Prema MUIDO-u rezident je obvezan prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku na način utvrđen Ugovorom koji može biti manji od zakonski propisane stope, u slučaju postojanja MUIDO-a između države primatelja i pružatelja usluge koja je predmetom oporezivanja porezom po odbitku. Za primjenu MUIDO-a potrebno je u trenutku isplate imati:

 • Potvrdu rezidentnosti, u slučaju da odredbe MUIDO-a propisuju stopu poreza po odbitku 0%, 
 • Zahtjev ovjeren od strane inozemnog poreznog tijela, u slučaju da odredbe MUIDO-a propisuju primjenu snižene stope (i dostaviti ga poreznom tijelu)

S druge strane, primjenom Direktive omogućuje se oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku kod isplata kamata, autorskih naknada, isplata dividendi te udjela u dobiti između povezanih društava koja se nalaze u drugim državama članicama EU, u slučaju zadovoljenja propisanih uvjeta iz članka 31.a do 31.e. Zakona o porezu na dobit, odnosno potrebno je zadovoljiti uvjete povezanosti i vremena trajanja povezanosti te uvjete za isplatitelja i stvarnog korisnika.

Uvjeti za isplatitelja i stvarnog korisnika

 • Propisan oblik društva prema dodatku Pravilnika
 • Za porezne svrhe rezident u državi članici u skladu s pravom te države i ne smatra se rezidentom izvan EU u skladu s MUIDO
 • porezni obveznik jednog od poreza iz dodatka Pravilnika

uvjeti povezanosti i vremena trajanja minimalne povezanosti

 • Da poduzeće rezident (isplatitelj) ima izravni minimalni udjel od 25% kapitala inozemnog poduzeća za isplatu kamata i autorskih naknada, odnosno 10% za isplatu dividenda i udjela u dobiti
 • Da inozemno poduzeće ima izravni minimalni udjel od 25% (10%) kapitala rezidentnog poduzeća, ili
 • Da treće poduzeće društvo ima izravni minimalni udjel od 25% (10%) kapitala rezidentnog i inozemnog poduzeća a pri tome se radi o udjelima između društava iz država članica EU

Vrijeme trajanja povezanosti

 • Navedeni uvjeti traju neprekidno najmanje 24 mjeseca

Ako se isplaćuje naknada nerezidentnima država s kojima RH ne primjenjuje MUIDO, ili nije moguća primjena Direktive za primjenu oslobođenja plaćanja poreza po odbitku, u tom slučaju primjenjuju se odredbom Zakona propisane stope poreza po odbitku. U tom slučaju, potrebno je obračunati i platiti porez po odbitku po stopi 15%, odnosno 10% prilikom isplate naknada inozemnom primatelju pozivajući se u nalogu za plaćanje na njegov OIB. Nadalje, u slučaju da u trenutku isplate isplatitelj nema predmetnu dokumentaciju, također je potrebno obračunati porez po odbitku prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Ovim putem ljubazno molimo klijente da prilikom plaćanja usluga od inozemnog dobavljača i knjiženja istih vode računa o danom zakonodavnom okviru, s obzirom da je obračun i uplata poreza po odbitku obveza isplatitelja odnosno primatelja usluge, a porezna obvezna nastaje u trenutku isplate naknade.

S obzirom da Data-Link Unija Smart Accounting ne obavlja plaćanje predmetnih računa, niti ih evidentira u poslovne knjige, nismo u mogućnosti upozoriti Klijente na obvezu plaćanja poreza po odbitku po pojedinim računima.

Mišljenje PU u svezi poslovanja obrta putem tekućeg računa

Obrt je pravni oblik koji je pravno usko povezan s fizičkom osobom, tj. samim  obrtnikom. Odnosno, obrtnik za sve gubitke poslovanja ili pokrenute pravne postupke prema obrtu u cijelosti  odgovara svojom privatnom imovinom. Unatoč pravnoj izjednačenosti entiteta i fizičke osobe vlasnika entiteta, u bankarskom sustavu obrt se tretira kao pravna osoba te se za entitet otvaraju i vode zasebni računi odvojeni od tekućeg računa fizičke osobe vlasnika obrta.  

S obzirom na pravnu definiciju entiteta i značajnu razliku u visini naknade vođenja tekućeg računa i poslovnog žiro računa, Porezna uprava je zaprimila upit vezan za korištenje vlastitog tekućeg računa (koji se već koristi za primanje dohotka od drugih isplatitelja) i za poslovanje obrta za kojeg  se  porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.

Naime, Zakon o porezu na dohodak propisuje i obuhvaća obvezu izvršavanja isplate primitaka, koji se smatraju dohotkom, na otvorene bankovne račune fizičkih osoba.  Odnosno, pravne i fizičke osobe koje izvršavaju isplatu dohotka drugoj fizičkoj osobi dužni su izvršiti plaćanja sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke. S obzirom da Zakonom nije isključivo propisana vrsta računa poslovanja, Porezna uprava je mišljenja da porezni obveznici samostalno odlučuju te da nema prepreka da obrt posluje putem tekućeg računa.

Mišljenje PU u svezi poreznog tretmana ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Nastavno na odredbe Pravilnika o PDV-u vezane za oporezivanje isporuke i ugradnje solarnih ploča, Porezna uprava je zaprimila upit o PDV tretmanu ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U upitu se navodi da će se izraditi projektna dokumentacija te da isporuka neće biti prema načelu „ključ u ruke“.  Nadalje, solarni paneli bi se  ugradili na postojeću jednostavnu građevinu (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) te bi predstavljali postrojenje i opremu. U skladu s navedenim, postavljeno je pitanje poreznog tretmana projektiranja, isporuke i ugradnja solarnih ploča na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te primjenjuje li se stopa PDV-a od 0% na sve vrste isporuke i izgradnje solarnih panela ili se na određene radnje kao što je primjerice prijevoz solarnih panela primjenjuje stopa PDV-a od 25%.

Prema odredbama Zakona, PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne i stambene objekte i prostore za stanovanje koji se u potpunosti ili u većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje, zgrade od javnog interesa koje se u potpunosti ili u većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te na isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Odnosno, stopom PDV-a od 0% oporezuje se realizacija projekta koja uključuje potrebnu opremu i radove (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Slijedom navedenog, Porezna uprava je mišljenja da se isporuka i ugradnja solarnih ploča na građevine od javnog interesa ili u njihovoj blizini oporezuje stopom PDV-a od 0%. Naime, prijevoz solarnih panela će se oporezivati po stopi od 25%, s obzirom da  prema Pravilniku o PDV-u prijevoz se ne smatra isporukom.

Za sva dodatna pitanja, slobodno se javite na mail info@datalinkunija.hr.