20. veljače, 2023

Pojašnjenje PU u svezi prava na odbitak pretporeza

Dana 2. siječnja 2023. godine, Porezna uprava izdaje pojašnjenje prethodno objavljenog
mišljenja o pravu na odbitak pretporeza u skladu s odredbama Suda Europske unije.

Prema prethodnoj praksi, porezni obveznici koji su primjenjivali redovni postupak
oporezivanja koristili su odbitak pretporeza po zaprimljenom računu neovisno o podmirenje
naknade po zaprimljenom računu. Naime, primjenom presude Suda Europske unije, porezni
obveznik ima pravo na odbitak pretporeza tek po podmirenju obveze prema dobavljaču.

Shodno tome, postupanje prema presudi primjenjivati će se u PDV prijavama za razdoblje
oporezivanja od prosinca 2022. godine nadalje, odnosno primjenjivati će se na vrijednosti
koje će se unijeti u Obrazac U-RA od 1. prosinca 2022. godine nadalje. Tromjesečni obveznik
podnošenja prijava PDV-a navedeno primjenjuje na primljene račune koje iskazuje u od 1.
prosinca 2022. godine nadalje.