14. svibnja, 2020

Oslobođenje od plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja zbog virusa COVID-19

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kn (bez PDV-a) biti će oslobođen u cijelosti plaćanja dospjelih obveza po­reza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primi­taka najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost is­poruka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kn (bez PDV-a) biti će djelomično oslobođen plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ako mu je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan te ako ima pad prihoda/primi­taka najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni porezni obve­znik djelomično oslobođenje od plaćanja dospjelih obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja ostvarit će razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne go­dine.

Dospjele obveza poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje će biti u cijelosti ili djelomično oslobođene od plaćaju, smatraju se one obveze za koje je porezni obveznik podnio zahtjev za korištenje mjera odgode plaćanja poreznih obveza i drugih javnih davanja. Da­kle, porezni obveznik NE treba podnositi novi zahtjev kojim bi tražio oslobođenje od plaćanja dospjelih obveza.

Oslobođenje od plaćanja dospjelih poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja NE može se ostvariti za:

  • PDV,
  • carine,
  • trošarine,
  • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju indivi­dualne kapitalizirane štednje (MIO II. stup)
  • poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke (npr. porez na dohodak obrtnika paušalista, dohodak o imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala)
  • naknada i davanja na igre na sreću,
  • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

 

Produljen rok dospijeća za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu

Sukladno čl. 71.s Pravilnika o provedbi Općeg poreznog za­kona, produljeno je dospijeće plaćanja poreza na dobit do 31. srpnja 2020. za poreznu obvezu utvrđenu na temelju prijave poreza na dobit za 2019. godinu (Obrazac PD, Obrazac PD-NN). Navedeno produlje­nje dospijeća plaćanja poreza odnosi na sve obveznike poreza na dobit neovisno jesu li podnijeli Poreznoj upravi zahtjev za korištenje mjera odgode plaćanja poreznih obveza ili nisu.

 

Izvor: racunovodstvo-porezi.hr

 

Za sva dodatna pitanja i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com