24. kolovoza, 2021

Ograničenja i izuzeća od ovrhe

Predmetom ovrhe može biti plaća, tj. naknada plaće i to u netto iznosu. No, predmetom ovrhe također može biti i novčana tražbina po računu.

Kod ovrhe na plaći nalaže se poslodavcu da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja (čl.197. st. 1. OZ-a). U slučaju javnobilježničkog rješenja o ovrsi, poslodavac je u povodu tog rješenja dužan zaplijenjeni dio plaće isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju po isteku roka od 60 dana od dana primitka rješenja o ovrsi (čl. 284. st. 4. u vezi s čl. 202. st. 2. OZ-a).

Kod ovrhe na novčanoj tražbini po računu nalaže se da određena sredstva budu prenesena sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim OIB-om na račun ovrhovoditelja (čl. 204. st. 1. OZ-a).

Kao što je vidljivo, radi se o dva različita predmeta ovrhe. Ovrhu na plaći provodi poslodavac prilikom isplate plaće, a ovrhu na računima provode FINA i banke prilikom uplate takvih svota novca na račun.
Ova dva predmeta ovrhe međusobno ne konkuriraju na način da je između njih potrebno utvrđivati prednosni red. Prednosni red utvrđuje poslodavac u slučaju kad on zaprimi dvije ili više osnove za provedbu ovrhe na plaći, odnosno FINA kada zaprimi dvije ili više osnove za provedbu ovrhe po računima.

Od ostalih primanja i naknada koja se tiču radnog odnosa, samo sljedeća primanja su prema čl. 172. OZ-a izuzeta od ovrhe, do propisanih iznosa koji se ne smatraju oporezivim primicima:

  • naknada troškova za službeno putovanje (dnevnice do 200,00 kn za službeni put u tuzemstvu koje traje duže od 12 sati i umanjenja za kraći put, odnosno u slučaju osigurane prehrane sukladno Pravilniku o porezu na dohodak te naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru);
  • naknada troškova prijevoza na posao i s posla (u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte);
  • dar za djecu do 15. godine života (do 600,00 kn godišnje);
  • potpore za novorođenče (do 10.000,00 kn);
  • potpore zbog invalidnosti radnika (do 2.500,00kn godišnje);
  • potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (do 2.500,00 kn godišnje);
  • potpore za slučaj smrti radnika (7.500,00 kn koje poslodavci isplaćuju djeci radnika) i smrti člana uže obitelji radnika (do 3.000,00 kn).