12. travnja, 2021

Od 1. travnja 2021. otvorena mogućnost prijave za poseban postupak oporezivanja usluga i prodaje dobara na daljinu

Sukladno Direktivi Vijeća EU  dana 1. srpnja 2021. stupaju na snagu izmjene u postupku oporezivanja prodaje usluga i dobara na daljinu, a već od 1. travnja ostavljena je mogućnost poreznim obveznicima iz ovog sektora za prijavu za primjenu posebnih postupaka oporezivanja.

Ovom Direktivom dolazi do proširenja područja poslovanja koje je obuhvaćeno ovakvim oblikom oporezivanja jer pored poreznih obveznika za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja, te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, sada se primjena posebnog postupka oporezivanja i elektronički sustav MOSS (eng. Mini One Stop Shop) proširuje i na sve ostale usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici  i na prodaju dobara na daljinu, te u tu svrhu elektronički sustav MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop).

Sukladno prethodno navedenom, Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

  1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
  2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
  3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
  4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Ono što je važno naglasiti – prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije je isporuka dobara koja se prevoze iz jedne u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik

U svrhu lakše provedbe posebnog postupka oporezivanja propisan je prag od 77.000,00 kuna koji se primjenjuje na:

  1. telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama
  2. prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije

Ako je vrijednost ovih isporuka bila manja od 77.000,00 kuna u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini, mjesto oporezivanja je u državi članici sjedišta isporučitelja i takvi porezni obveznici su obvezni do 20. siječnja tekuće godine podnijeti odgovarajući obrazac za prethodnu godinu.

Kada porezni obveznik prijeđe navedeni prag on se može i ne mora prijaviti za primjenu OSS-a, ali se mora registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Kada porezni obveznik tijekom godine prijeđe prag od 77.000,00 kuna, obvezan je podnijeti Obrazac e-trgovina u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao ovaj prag.

Na kraju, primjena ovih posebnih postupaka predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznog obveznika.

Registracija poreznih obveznika za korištenje posebnog postupka oporezivanja provodi se preko portala Porezne Uprave Republike Hrvatske podnošenjem zahtjeva od strane poreznog obveznika. Detaljnije upute i opširnije informacije možete pronaći na stranici www.porezna-uprava.hr.