Članovi uprave raspravljaju o obveznom osiguranju članova uprave
5. travnja, 2023

Obvezno osiguranje članova uprave – stranci

Član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge (u nastavku: članovi uprave) smatraju se obvezno osiguranim osobama. I Zakon o mirovinskom osiguranju kao i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuju da su članovi uprave obvezno osigurane osobe ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Sukladno čl. 90. Zakona o doprinosima, član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge obveznici su doprinosa i obveznici su plaćanja doprinosa sukladno rješenju Porezne uprave na mjesečnu osnovicu od 1.367,18 eura – za 2023. godinu.

Stranac (nerezident) – član uprave

Strancem se smatra fizička osoba koja u RH nema prebivalište niti uobičajeno boravište, a od tuzemnog isplatitelja ostvaruje primitke ili u RH obavlja djelatnost po osnovi koje je, prema propisima o obaveznim osiguranjima, propisana obaveza osiguranja ili obaveza doprinosa.

Republika Hrvatska pristupanjem u EU primjenjuje propise EU, između ostalog i Uredbu o socijalnom osiguranju. Ugovori o socijalnom osiguranju te propisi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti po pravnoj snazi su iznad tuzemnih propisa.

Ako je stranac član uprave u trgovačkom društvu u RH, a obvezno osigurana osoba u sustavu socijalnog osiguranja države članice EU po bilo kojoj osnovi, stranac ne plaća doprinose u RH ako iste plaća u svojoj državi. Status osiguranika treba dokazati ta konkretna osoba (član uprave) potvrdom A1, ako je iz druge države članice EU ili potvrdu sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju ne stariju od šest mjeseci.

Za strance članove uprave, RH će u postupku utvrđivanja obveze plaćanja doprinosa zatražiti gore navedenu potvrdu. Ako stranac, član uprave dostavi potvrdu neće biti u obvezi plaćati obvezne doprinose u RH, neovisno o visini uplaćenih doprinosa u matičnoj državi. Međutim, ukoliko član uprave ne osigura naprijed navedeni dokaz o osiguranju, on je obveznik plaćanja propisanih doprinosa po rješenju Porezne uprave na osnovicu od 1.367,18 eura za 2023. godinu.

Navedeno se odnosi i na člana uprave koji je iz države s kojom RH nema u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju. Također, ukoliko RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju sa zemljom rezidentnosti člana uprave potrebno je izvršiti i prijavu na HZMO podnoseći tiskanice M1P i M11P temeljem obnašanja funkcije.

Postupak registracije, utvrđivanja obveze plaćanja doprinosa

Porezna uprava uvidom u svoju evidenciju utvrđuje da je fizička osoba nerezident upisan u sudski registar kao član uprave trgovačkog društva. Trgovački sud obavezan je prilikom registracije stranca kao člana uprave dostaviti obavijest Zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO). Ako stranac dostavi potvrdu, Zavod za mirovinsko osiguranje završit će postupak jer u tom slučaju ne postoji obveza plaćanja doprinosa u RH.

Kada se nerezident, član uprave, nije u propisanom roku prijavio u  HZMO-u u sustav obaveznih osiguranja prije pokretanja postupka po službenoj dužnosti, HZMO će dostaviti rješenje o obavezi osiguranja trgovačkom društvu sa sjedištem u RH i u kojem je osoba član uprave. Društvo koje je zaprimilo obavezu za očitovanjem ili član uprave obavezni su u roku od 30 dana, dostaviti dokaz o pripadnosti osiguranju.

Kada društvo ili član uprave stranac nije u mogućnosti dokazati pripadnost obaveznog osiguranja, HZMO će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak priznanja svojstva osiguranika člana uprave trgovačkog društva. U tom slučaju, kako je i prethodno navedeno, član uprave – stranac podliježe obvezi plaćanja doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu, 1.367,18 eura.

Također se podnosi i prijava na obavezna osiguranja na temelju tiskanica koje su predviđene i za rezidente. Uz tiskanice potrebno je priložiti i dokaz o prebivalištu odnosno privremenom boravku za stranca te poslovna dozvola.