4. rujna, 2020

Obračun plaće stalnim sezonskim radnicima

Zakonom o tržištu rada definiran je stalni sezonac kao osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje jednu sezonu.

Nadalje nužno je napomenuti da je u smislu Zakona o radu stalni sezonac osoba koja obavlja stalne sezonske poslove (radi) na temelju specifičnoga pravnog posla koji Zakon o radu naziva Ugovor o radu za stalne sezonske poslove.

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove je specifičan oblik (vrsta) ugovora o radu na određeno vrijeme, sa svojim određenom značajkama. Dakle, time se udovoljava potrebama poslodavaca koji pretežno posluju sezonski da i u narednoj sezoni imaju radnike osposobljene za takav rad. S druge strane, radnicima koji pretežno obavljaju sezonske poslove problem je što u razdoblju između dvije sezone, dakle dok ne rade, dolazi i do prestanka obveznoga mirovinskog osiguranja. Ako ugovorne strane ne žele da uslijedi prekid u kontinuitetu staža osiguranja, onda same plaćaju doprinose, i to na temelju produljenoga mirovinskog osiguranja. Sam obveznik prijave na produljeno osiguranje i uplate doprinosa za produljeno osiguranje prema propisima o mirovinskom osiguranju je poslodavac. Poslodavac je obvezan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni. No, ako radnik neopravdano odbije predmetnu ponudu za sklapanje ugovora, poslodavac ima pravo tražiti od radnika povrat sredstava za uplaćene doprinose.

Pri obračunu plaća stalnih sezonskih radnika za vrijeme njihova rada obračunavaju se porez na dohodak, prirez porezu te doprinosi prema istim stopama kao i pri obračunu plaća ostalih radnika. Pritom se i za te radnike koristi osobni odbitak, sukladno iskazanim podacima na poreznoj kartici koja je dostavljena poslodavcu.

Vezano uz isplatu neoporezivih primitaka, i ovi radnici ostvaruju pravo na njihovu isplatu sukladno izvoru radnoga prava poslodavca (ugovoru o radu, pravilniku o radu ili kolektivnom ugovoru) odnosno odluci poslodavca.

Za vrijeme trajanja radnog odnosa radnik je zdravstveno osi­guran te ako je zbog bolesti privremeno odsutan s rada, ostvaruje pravo na naknadu za bolovanje pod jednakim uvjetima kao i radnici zaposleni cijelu go­dinu (na neodređeno vrijeme).

Nakon prestanka ugovora o radu za stalne sezonske poslove radnik ostvaruje određena prava, a poslodavcima obvezu osigurati radnika na produženo mirovinsko osiguranje.

Stalni sezonac, sukladno čl. 43. st. 2. Zakona, ima pravo na novčanu pomoć uz uvjet da mu HZZ odobri i sufinancira troškove produženog MO, najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog MO. Pravo na novčanu pomoć radnik ostvaruje temeljem zahtjeva za novčanu pomoć i to od prvoga dana stjecanja statusa osiguranika produženog MO. Zahtjev se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog MO.

Suština ove mjere je osiguranje novčane pomoći radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a za poslodavce – osiguranje radne snage i to za sve djelatnosti kod kojih tokom godine dolazi do smanjenja obujma poslova zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Poslodavci mogu koristiti navedenu mjeru za onoliki broj stalnih sezonaca koliko imaju zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme pri čemu moraju zadržati broj stalno zaposlenih radnika utvrđen na dan podnošenja zahtjeva ili nadoknaditi broj zaposlenih u roku od 60 dana/do isteka rada stalnog sezonca u drugoj sezoni.

Poslodavac koji je s radnikom sklopio ugovor o radu za stalne sezonske poslove je na taj način preuzeo obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje i za vrijeme nakon prestanka navedenog ugovora (čl. 126. ZDOP-a).

Doprinos (samo za mirovinsko osiguranje) se obračunava na najnižu osnovicu za obračun doprinosa (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38) koja za 2020. iznosi 3.326,91 kn (8.742,00 x 0,38), s obvezom uplate doprinosa do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. O izvršenoj uplati treba izvijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID -19) osobe koje su već koristile ovu mjeru utvrđeno je da nakon isteka prvih šest mjeseci, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID-19), ostvaruju pravo na 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.625,00 kn.

A za poslodavce koji koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID-19), nakon isteka prvih šest mjeseci subvencija iznosi 100% troška produženog osiguranja.

Sve detalje i uvjete prijave, kao i potrebnu dokumentaciju, možete pronaći na linku http://mjere.hr/mjere/stalni-sezonac/

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com