Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Obračun plaće i drugog dohodka – Smjernice za uvođenje eura u RH

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada koje se radniku isplaćuju na temelju ugovora o radu dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Planirano je da razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započne 5. rujna 2022. Poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako plaću isplaćuje nakon 5. rujna 2022. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije je dužan dvojno iskazati.

Obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni 2022. koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kuni. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru. Da bi se plaća za prosinac 2022. zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u euru potrebno je obračunati plaću u euru. Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni. Upravo zbog toga iznos bruto i potrebno je preračunati u kunu i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kuni. Po zaključenju poslovne godine 2022., obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Po isplati plaće u euru u siječnju 2023., zatvaraju se prenesene obveze iz 2022.

Na isti način postupat će se i s ugovorima o djelu, autorskim honorarima i srodnim obvezama poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog dohotka.

Obračun prosjeka plaće za bolovanje

Isto se primjenjuje i za sve ostale potrebe obračuna prosjeka plaće.

Obrazac JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) koji prema posebnim propisima kojim se uređuje oporezivanje dohotka, ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Obračun i isplata plaća tijekom 2022. godine, zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu vrši se u kuni i JOPPD Obrazac nosit će oznaku 22xxx. Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i za 2023. koje se isplaćuju u siječnju 2023. vrši se u euru. Korekcije i nadopune JOPPD Obrazaca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji se predaju u 2023., a odnose se na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).

Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u euru. Na dan uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez naknade preračunati sredstva na računima iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije. Pri tome, brojevi transakcijskih računa na kojima su evidentirana novčana sredstva ostaju isti, tj. brojevi računa unatoč preračunavanju (konverziji) sredstava iz kune u euro neće se promijeniti.