Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Obračun plaća, porezi i računovodstvo

Prikaz visine plaća i drugih naknada

Visina plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

“Nakon datuma uvođenja eura visina plaće utvrđena u ugovorima o radu i drugim aktima u kojima je utvrđena visina plaće ili druge naknade u kunama preračunati će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Dakle, neće biti potrebe mijenjati na bilo koji način ugovore i druge akte već će se iznos u kunama u ugovorima smatrati iznosom u eurima, a prilikom isplata iznos u kunama će se preračunati u iznos u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.”

“Plaću za prosinac 2022. koja će biti isplaćena u siječnju 2023. bit će potrebno isplatiti u eurima zajedno sa svim davanjima.

JOPPD obrazac za plaću za prosinac koja će se isplatiti u 2023. godini, nosit će oznaku 23xxx. Svi JOPPD obrasci koji nose oznaku 23xxx predaju se u eurima. Zaključno, sve zakašnjele isplate plaća te ostalih oporezivih i neoporezivih isplata za razdoblje do 31.12.2022. koje će se provesti u 2023. godini, isplaćivat će se u eurima, uz predaju pripadajućeg JOPPD obrasca u eurima, sa oznakom 23xxx.”

Obrazac JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji, prema posebnim propisima koji uređuju oporezivanje dohotka, ima oznaku izvješća prije datuma uvođenja eura podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća nakon datuma uvođenja eura podnosi se u euru.

Na isti način postupat će se i s ugovorima o djelu, autorskim honorarima i srodnim obvezama poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog dohotka.

Poslovne knjige

Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja eura će se  evidentirati u poslovnim knjigama u eurima, a po potrebi i u stranoj valuti.

 Stanja u kunama prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro, preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Knjigovodstvena isprava izražena u kuni ili u nekoj drugoj valuti, izdana prije datuma uvođenja eura, a koja se odnosi na obračunsko razdoblje nakon datuma uvođenja eura, preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, odnosno uz primjenu tečaja eura prema toj drugoj valuti.

Razlike do kojih će doći zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona evidentiraju se u poslovnim knjigama kao ostvareni financijski prihod odnosno financijski rashod.

Isto tako, ako prilikom primjene pravila preračunavanja i zaokruživanja iznosi budu manji od jednog centa, po sili ovoga Zakona dug dužnika prema vjerovniku će se otpustiti tj. otpisati, odnosno tražbina vjerovnika prema dužniku će se otpisati po službenoj dužnosti.

Priprema godišnjih financijskih izvještaja

Obveznici primjene propisa kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, pripremaju financijske izvještaje za godinu koja je prethodila datumu uvođenja eura, navodeći podatke u kuni.

Obveznici primjene propisa kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika čija je poslovna godina različita od kalendarske godine, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon datuma uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru.

U financijskim izvještajima, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Porezi i javna davanja

Prijava poreza i drugih javnih davanja za obračunska razdoblja koja završavaju prije datuma uvođenja eura podnosi se u kuni.

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije datuma uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje te sve druge obrasce i izvješća koji se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit, dostavljaju u euru.

Ispravak porezne prijave/obrasca podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u eurima.

PDV obrazac za prosinac  prethodne godine podnosit će se sukladno zakonskim rokovima u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden u kunama jer se odnosi na razdoblje prethodne godine.

 Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini u kojoj je euro uveden ako se odnose na razdoblje prethodne godine (PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.).

Obzirom da postoje obrasci koje sukladno poreznim propisima isplatitelji dostavljaju primateljima dohotka i odnose se za prethodne godine isti se moraju dostavljati u kunama npr. Obrazac Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku.

Dakle, obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta prema državi, odnosno potraživanja poslovnog subjekta od države koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodnih godina, popunjavat će se u kunama.

U izvještajima za godinu u kojoj je euro uveden – ako ti izvještaji sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za prethodnu godinu radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

U odnosu na utjecaj dvojnog iskazivanja valuta na knjige izlaznih i ulaznih računa, za obračunsko razdoblje 2022. i ranije podaci će se iskazivati u kunama, a za obračunsko razdoblje od 01.01.2023. u eurima.

Poslovni subjekti koji su obveznici obračuna PDV-a po naplati, a time i obveznici vođenja evidencije knjiga izlaznih i ulaznih računa po naplati, moraju na dan 01.01.2023. obratiti pažnju na ispravno preračunavanje (konverziju) podataka u navedenim knjigama, posebice radi zaokruživanja osnovice, iznosa PDV-a te ukupnog iznosa računa.

Vezano uz podatke koji se šalju na fiskalizaciju, XML shema neće se mijenjati te će se podaci za razdoblje zaključno s 31.12.2022. dostavljati u kunama, a od 01.01.2023. godine u eurima. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, odnosno od 01.01.2023. do 14.01.2023. izdani račun se fiskalizira u euru.

Porezna uprava

Porezna uprava će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja (započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te traje zaključno do 31.12.2023.) sve financijske podatke na rješenjima te na drugim izlaznim aktima kojima se utvrđuje porezna obveza iskazivati dvojno, odnosno u eurima i kunama.

Nakon datuma uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima.

“U razdoblju dvojnog iskazivanja vrijednosti te nakon datuma uvođenja eura, u pozadinskim evidencijama nadležnih poreznih tijela, za potrebe obrada podataka, podaci za razdoblja koja prethode datumu uvođenja eura vode se u kuni odnosno u valuti koja je iskazana na dokumentima temeljem kojih su iste bile evidentirane.

Nakon datuma uvođenja eura, ovisno o potrebama pojedinačnih poslovnih procesa, iznosi za povrat ili uplatu preračunavaju se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.”

“Utvrđuje se pravilo za postupanje s razlikama koje bi mogle nastati u poreznim evidencijama poreznih tijela zbog preračunavanja iznosa iz kune u euro i obratno. Npr. ako u pozadinskim evidencijama JOPPD obrazac ostane ‘otvoren’ zbog preračunavanje iz kune u euro ili obratno – smatrat će se ‘zatvoren’.

U poreznim evidencijama poreznih tijela iznosi manji od jednog centa  koji nastanu zbog preračunavanja iz kune u euro na zadnji dan prije datuma uvođenja eura neće prenositi kao početno stanje, već će se dugovna stanja zatvoriti otpisom, a pretplatna stanja zatvoriti pripisom.”

Vođenje računovodstva i prijenos početnih stanja 

Svi knjigovodstveni podaci evidentirani u poslovnim knjigama (bruto bilanca, glavna knjiga, otvorene stavke, osnovna sredstava, sitni inventar, zaliha materijala, robe, proizvoda i nekretnina, ostale analitike)   do 31. prosinca 2022. moraju biti iskazani u kunama, a od 01.01.2023. u eurima.

Tečajne razlike podataka evidentiranih u knjigovodstvu vezane uz stranu valutu (potraživanja od ino kupaca, obveze prema ino dobavljačima, primljenim i danim pozajmicama ili kreditima u stranoj valuti i sl.) na dan 31.12.2022. moraju biti obračunate primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, sukladno zakonskim propisima.

Preračunavanje (konverzija) zaključnog stanja u kunama provest će se primjenom fiksnog tečaja konverzije na dan 01.01.2023. za potrebe početnog knjigovodstvenog stanja.

Iznosi obveza i tražbina na zadnji dan prije datuma uvođenja eura koja se preračunavaju u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, a koji će iznositi manje od jednog centa, ne prenose se kao početno stanje na datum uvođenja eura.

Nakon datuma uvođenja eura, odnosno konverzije, na dan 01.01.2023., ostale valute preračunavat će se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Računi

Nakon uvođenja eura sve knjigovodstvene isprave i računi će se izdavati u eurima. Samo na računima prema potrošačima vrijedit će dvojno iskazivanje godinu dana nakon uvođenja eura.

Na svim računima izdanim nakon 01.01.2023. godine u valuti koja neće biti euro, ukupan iznos PDV-a te ukupan iznos računa moraju biti iskazani i u protuvrijednosti u euru, primjenom srednjeg tečaja HNB-a (nakon datuma uvođenja eura, HNB će objavljivati srednji tečaj eura prema drugim valutama).