Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – II dio
17. studenoga, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – II dio

Građevinske usluge i obračun PDV-a

Utvrđivanje da li se radi o građevinskoj usluzi osobito je otežano kod nabave i ugradnje opreme ili uređaja. Određivanje koji uređaji i oprema postaju sastavnim dijelom građevinskog objekta kao kriterij pri utvrđivanju prijenosa porezne obveze u određenoj mjeri napušteno je izmjenama Pravilnika. Na uređaje i opremu sada se izravno odnosi odredba članka 152. stavka 1. točke i) Pravilnika o PDV-u kojom je propisano da se građevinskim uslugama smatra ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Građevinskim uslugama ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.

Nabava opreme bez ugradnje

Ukoliko je izvršitelj radova ugradnje ujedno i dobavljač dobara koja će biti ugrađena, tada se prijenos porezne obveze primjenjuje i na isporuku dobra i na njihovu ugradnju, međutim ako se obavlja isporuka dobara bez usluge ugradnje prijenos porezne obveze se ne primjenjuje.

Ugradnja opreme prilikom izgradnje ili rekonstrukcije

Prilikom ugradnje uređaja i opreme u okviru izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta primjenjuje se prijenos porezne obveze, kao i na sve usluge koje su bile potrebne kako bi se ti uređaji i oprema ugradili, kao što su primjerice instalacijski radovi, probno testiranje ili projektiranje (kod sustava protuprovale, videonadzora, vatrodojave i slično). Međutim, ukoliko postoji usluga prijevoza opreme, radnika, alata i sl. porezni obveznik ne može primijeniti prijenos porezne obveze, već će obračunati PDV po stopi od 25%.

Ugradnja opreme u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira

Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom ugradnje opreme u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, kao ni na ostale radove nužne za ugradnju te opreme, obzirom da se smatra da je ugradnja opreme osnovna, odnosno jedinstvena usluga.

Iz navedenog stava o jedinstvenosti usluge ugradnje može se izvesti primjerice zaključak da se svako ličenje zidova smatra prijenosom porezne obveze osim onoga koje je posljedica ugradnje opreme za koju nije bio moguć prijenos porezne obveze. To znači da bi isporučitelj ove ili neke druge usluge za koju se i kod održavanja primjenjuje prijenos porezne obveze, trebao znati da li se radi o usluzi koja je u svezi ugradnje uređaja ili opreme. I u ovom slučaju, proizlazi da bi isporučitelj prije obavljanja usluge trebao od naručitelja tražiti izjavu da li je građevinski objekt u postupku izgradnje ili rekonstrukcije jer se u tom slučaju prijenos porezne obveze odnosi i na ugradnju uređaja i opreme, pa tako i na radove koje su vezane za ugradnju. No, u slučaju kada se ne radi o izgradnji ili rekonstrukciji isporučitelj mora imati saznanja da li je usluga koju pruža vezana za ugradnju određenog uređaja ili opreme, jer se u tom slučaju prijenos porezne obveze ne primjenjuje. Ukoliko isti isporučitelj nije obavljao i uslugu ugradnje, takvu informaciju može dobiti isključivo od naručitelja posla, pa smatramo da je pravilo jedinstvenosti usluge ugradnje primjereno samo u slučajevima kada uslugu ugradnje i popratne radove (kao zidarske, parketarske i ličilačke radove) obavlja isti isporučitelj.

Na radove popravka i zamjene elektroopreme (primjerice prekidača, utičnica, razvodne kutije, rasvjetnog tijela i slično) prijenos porezne obveze se ne primjenjuje. Prilikom ugradnje opreme kao što su mjerila topline i isporučene vode, rasvjetna tijela, tuš baterije, odnosno tuš slušalice i ostala kupaonska i sanitarna oprema, te elektromotor u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, zatim njihovog popravka ili zamjene ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Kada porezni obveznik obavlja isporuku profesionalnih kuhinja i ugrađuje ih u hotele i domove za starije osobe koje se ne obavljaju prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskih objekata ili obavlja usluge na već ugrađenim kuhinjama ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već na takve usluge obračunava PDV po stopi 25%.

Obavljanje usluga na već ugrađenim uređajima i opremi

Održavanje, popravak ili zamjena već ugrađenih uređaja i opreme ili njihovih dijelova ne smatra se građevinskom uslugom, te se prilikom obavljanja takvih radova ne primjenjuje prijenos porezne obveze, kao ni na bilo koje druge građevinske radove neophodne za održavanje, popravak ili zamjenu uređaja odnosno opreme.

Kada porezni obveznik obavlja usluge na već ugrađenim uređajima i opremi, kao što su spremnici i agregati, ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već na takve usluge obračunava PDV po stopi 25%. U vezi s izgradnjom potrošnih materijala, napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje niti na njihovu isporuku niti na ugradnju.

Prilikom obavljanja raznih ispitivanja (ispitivanje liftova, instalacija i slično), popravaka uređaja, redovnog čišćenja ili čišćenja ventilacijskog sustava i slično, ne može primijeniti prijenos porezne obveze.

Dakle, u svrhu određivanja primjene prijenosa porezne obveze valja odrediti što je osnovna usluga – da li je to servis, odnosno održavanje uređaja ili popravak ili zamjena instalacija.

Prijenos porezne obveze uz obavljanje usluga održavanja

Odredbe koje se odnose na instalacije, distribucijske sustave i cjevovode razlikuju se od onih koje se odnose na uređaje i opremu.

Ako se obavljaju usluge održavanja, odnosno popravka ili zamjene samih instalacija u smislu vodova, kablova (primjerice kod elektroenergetskih ili telekomunikacijskih instalacija), cijevi (kod vodovodnih ili plinskih instalacija) i slično, napominjemo da se primjenjuje prijenos porezne obveze.

Ukoliko je za obavljanje usluga održavanja gore spomenutih instalacija bilo potrebno izvesti i neke druge građevinske radove (primjerice zidarske) prijenos porezne obveze primjenjuje se i na te radove.

Zamjena i održavanje

Ukoliko se primjerice mijenjaju ili popravljaju vodovi i kablovi električne ili telekomunikacijske instalacije, zatim cijevi plinske instalacije, vodovodne cijevi i slično, prijenos porezne obveze se primjenjuje kao i na one građevinske radove nužne za izvođenje popravaka ili zamjena tih instalacija (primjerice zidarski, parketarski, gipsarski, odnosno knauf radovi i slično).

Ispitivanje instalacija

Na usluge ispitivanja električne instalacije ne primjenjuje se prijenos porezne obveze, ukoliko se ne radi o izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta (primjerice ispitivanje instalacija prije puštanja u rad).

I za kraj, prilažemo tablični pojednostavljeni pregled situacija u kojima se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze (preuzeto iz Upute MMF).

OPIS RADOVA Izgradnja Rekonstrukcija Održavanje
Ugradnja uređaja i opreme DA DA NE
Servis uređaja i opreme DA DA NE
Popravak, zamjena i sl. instalacija (vodova, kablova, cijevi) DA DA DA
Ispitivanje instalacija, uređaja i opreme DA DA NE
Zamjena dijelova uređaja i opreme DA DA NE
Popratni radovi nužni za ugradnju uređaja i opreme (npr. instalaterski, zidarski, projektantski poslovi i sl.) DA DA NE