7. svibnja, 2020

Novosti vezane za ovrhu na plaći u uvjetima krize prouzročene pandemijom COVID-19

Ovršnim zakonom uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina. Postupak pokreće ovrhovoditelj podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave koju podnosi sudu ili vjerodostojne isprave koju podnosi javnom bilježniku. Iznimka od ovog pravila, od 1. 1. 2011., je kada ovrhovoditelj podnosi Financijskoj agenciji zahtjev za izravnu naplatu na temelju ovršne isprave. Ovo je dopušteno samo u slučaju kada se radi o ovrsi na novčanoj tražbini (izravna naplata).

Zakonom su definirana primanja izuzeta od ovrhe  i iznos prosječne neto plaće koji se ne može ovršiti (zaštićeni dio). On je u visini 3/4 neto prosječne plaće ovršenika.

U praksi su se pojavili problemi oko realizacije zaštite dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe. Iako je poslodavac prilikom obračuna plaće vodio računa da se radniku isplati na račun zaštićeni dio, FINA bi odmah po isplati obustavljala sva uplaćena sredstva bez obzira na to što su ta sredstava preostali zaštićeni iznos plaće koji je izuzet iz ovrhe. Time dužniku nije ostalo ništa na njegovom računu te mu je račun bio blokiran.

Kako se to ne bi dogodilo, može se otvoriti zaštićeni račun. Zaštićeni račun je račun u banci na koji se uplaćuju sredstva izuzeta od ovrhe. Zaštićeni račun može se otvoriti tek nakon što je FINA zaprimila rješenje o ovrsi. Kada poslodavac zaprimi obavijest o otvaranju zaštićenog računa, on će zaštićeni dio plaće od tog trenutka uplaćivati na zaštićeni račun, a ne više na redovni račun.

Izračun zaštićenog dijela plaće ovisi o:

  1. prima li radnik plaću koja je jednaka ili veća od prosječne neto plaće u RH ili je manja od te plaće – prosječna neto plaća za 2020. god iznosi 6.434,00 kn
  2. tome koja tražbina se namiruje iz plaće ovršenika

Sukladno čl. 173. st. 1. OZ-a, ako se tijekom 2020. ovrha radi prisilne naplate novčanih iznosa provodi na plaći ovršenika čija je plaća jednaka ili veća od 6.434,00, iznos izuzet od ovrhe iznosi 4.289,33kn. Ako je plaća manja od 6.434,00kn, a veća od 5.719,11 kn izuzeto je 4.289,33. A ako je plaća manja 5.719,11 kn izuzeto je 3/4 neto plaće.

Danas često poslodavci za svoje radnike dobiju više ovršnih isprava za provedbu. U takvim slučajevima potrebno je utvrditi prednosni red i postupati po onoj ispravi čiji datum je najraniji. Iznimka je ovrha radi uzdržavanja djeteta.

Kako bi se ublažile posljedice koje je izazvala pandemija bolesti COVID 19 te omogućilo fizičkim osobama da lakše prebrode razdoblje trajanja posebnih okolnosti izazvane pandemijom, donešen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ova dopuna stupila je na snagu 18.04.2020. U njoj je određeno zastajanje Fine s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe. Zastoj traje 3 mjeseca, a može se produžiti na još 3 mjeseca.

Tim zakonom nije reguliran zastoj s ovrhama koje provodi poslodavac.

Zato je 1. 5. 2020. stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Ovaj zakon uređuje da se zastaje s postupanjem u svim ovršnim postupcima to znači da poslodavac neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha. Cijelu će plaću isplatiti radniku. Iznimka su ovršni postupci radi o namirenju tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeće, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i  mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac zaprimat će nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće ih plijeniti. Za to vrijeme ne teku zatezne kamate. Zastoj vrijedi od stupanja Zakon na snagu 1. 5. 2020. do isteka roka od tri mjeseca. Rok se može se odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

U vrijeme COVID-19 većina djelatnika koja ima ovrhu (osim ovih iznimki gore) će dobiti na raspolaganje dio plaće koji ide na ovrhu to jest doći će na račun na koji inače idu sredstva za ovrhu te će moći raspolagati s njim.

 

Izvori:

 

Za sva dodatna pitanja, ali i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com