30. lipnja, 2020

Nova potpora za skraćivanje radnog vremena

Vlada RH je uvela novu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta.

Potpora za skraćivanje radnog vremena, uvodi se s obzirom na stanje u gospodarstvu slijedom čega HZZ i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID – 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu će moći koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika koji su zaposleni na puno radno vrijeme (određeno ili neodređeno). Potporu poslodavci mogu tražiti za svoje radnike, ali ne mogu tražiti za sebe. To znači da  potporu za sebe ne mogu zatražiti  vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i sl.  Potpora se dodjeljuje za puno radno vrijeme radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku. Poslodavac je obvezan obračunati i isplatiti doprinose iz i na svotu potpore koju isplaćuje radniku.  Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD. Obračun plaće će se iskazivati prema novim šiframa u JOPPD obrascu.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.

Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
  • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Predaja zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena biti će omogućena od 1. srpnja 2020.

 

Izvor: