Neoporezivi primici
2. lipnja, 2022

Neoporezivi primici

Poslodavci imaju mogućnost dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka – do iznosa koji su propisani čl.7. st.2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17 – 74/20).

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, razlikujemo sljedeće vrste neoporezivih primitaka s pripadajućim maksimalnim iznosima za isplatu.

Dnevnice, putni troškovi i prijevoz

 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu – do 200,00 kn,
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – do 100,00 kn,
 • Pomorski dodatak – do 250,00 kn dnevno,
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe – do 400,00 kn dnevno,
 • Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca – u ukupnom iznosu,
 • Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju – u visini stvarnih izdataka,
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom – u visini stvarnih izdataka,
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom – u visini stvarnih izdataka,
 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – do 2,00 kn po prijeđenom kilometru,
 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika – do 2.500,00 kn godišnje.

Poslodavac može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima, pravo na naknadu za prijevoz imaju zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza.

Troškovi prehrane i smještaja

 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
 • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
 • Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika – do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca
 • Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena – u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
 • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
 • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika – do visine stvarnih izdataka.

Poslodavac može sam donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Ova dva načina se međusobno isključuju na godišnjoj razini za istog radnika.

Troškovi prehrane mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika, dok se božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu zaposlenicima isplatiti u gotovini.

Nagrade

 • Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. – do 3.000,00 kn godišnje
 • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika – do 5.000,00 kn godišnje
 • Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža – do 1.500,00 kn
 • Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža – do 2.000,00 kn
 • Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža – do 2.500,00 kn
 • Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža – do 3.000,00 kn
 • Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža – do 3.500,00 kn
 • Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža – do 4.000,00 kn
 • Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža – do 5.000,00 kn

Otpremnine

 • Otpremnine zbog odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kn
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza – do 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti – do 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Darovi

 • Dar djetetu do 15 godina starosti – do 600,00 kn godišnje
 • Darovi u naravi do 600,00 kn godišnje

Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo

 • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka.
 • Potpore za novorođenče – do 10.000,00 kn.
 • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – do 500,00 kn mjesečno, odnosno 6.000,00 kn godišnje.
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem.
 • Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe  – u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju.
 • Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima – do visine stvarnih izdataka.
 • Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH. Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.
 • Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca – do visine stvarnih izdataka.
 • Naknade za odvojeni život od obitelji – do 1.750,00 kn.

Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše

 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja – 1.750,00 kn.
 • Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga – 15.000,00 kn godišnje.
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja – 1.750,00 kn.
 • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – 1.750,00 kn.
 • Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima – 4.000,00 kn mjesečno.
 • Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje – 1.750,00 kn mjesečno.
 • Nagrade za športska ostvarenja – 20.000,00 kn godišnje.
 • Naknade koje se isplaćuju športašima materima prema posebnim propisima – 1.750,00 kn mjesečno.

Ukoliko iznos zarade studenta ili učenika prijeđe limit od 15.000,00 kn, roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu.

Stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada. Dakle, bez obzira na studentski posao i limit od 15.000,00 kn, student može dodatno primati mjesečnu stipendiju koja je neoporeziva do 1.750,00 kn.

Potpore u slučaju bolovanja ili smrti

 • Potpore zbog invalidnosti radnika – do 2.500,00 kn godišnje.
 • Potpore za slučaj smrti radnika – do 7.500,00 kn.
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – do 3.000,00 kn.
 • Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje – do 1.750,00 kn mjesečno.
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana – do 2.500,00 kn godišnje.