Neoporezivi primici radnika s područja zdravstva
29. rujna, 2022

Neoporezivi primici radnika s područja zdravstva

Premije osiguranja za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje (dobrovoljno zdravstveno osiguranje)

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom.

Prema čl.- 7. st. .2. rb. 38.  Pravilnika o porezu na dohodak neoporezivim se primitcima radnika smatraju premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kn godišnje koje su podmirene bezgotovinskim putem.

Svota od 2.500,00 kn odnosi se na oba oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i ograničenje je na godišnjoj razini po radniku kao poreznom obvezniku. Prema naputku Ministarstva financija iskazivanje neoporezive premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja moguće je jedino ako je poslodavac ugovaratelj i uplatitelj premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za svoje radnike.

Uplatitelj premije, poslodavac, obvezan je iskazati takav primitak u JOPPD obrascu s danom uplate premije ili sljedeći dan, a premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisane svote iskazuje se na stranici B, polje 15.1. s oznakom 71.

Sistematski pregledi

Prema čl. 22. st. 1.t 4. Zakona o porezu na dohodak poslodavac u interesu obavljanja djelatnosti, a na teret porezno priznatih troškova, može radnicima omogućiti sistematske kontrolne liječničke preglede bez oporezivanja do visine stvarnih izdataka. Sistematski kontrolni liječnički pregledi moraju biti omogućeni svim djelatnicima.

Sistematske preglede nije potrebno iskazivati u JOPPD obrascu.

Darovanje u zdravstvene svrhe

Darovanje za zdravstvene potrebe fizičkih osoba pod propisanim uvjetima smatra se porezno priznatim troškom sa stajališta oporezivanja porezom na dobit (najviše do 2% od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini). Zakonom i pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se dohodak ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, sve u visini stvarnih troškova isključivo na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, a na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju.

Poduzetnik može pod navedenim propisanim uvjetima kao porezno priznati trošak podmiriti troškove za navedene zdravstvene potrebe kako za fizičke osobe koje nisu njegovi zaposlenici tako i za svoje radnike.

Navedeni primitak darovanja u zdravstvene svrhe pod propisanim uvjetima nije potrebno iskazivati u JOPPD obrascu.