Najam plovila - Charter i oporezivanje
16. siječnja, 2023

Najam plovila – Charter i oporezivanje

Što je to Charter?

Charter je jedna od usluga u nautičkom turizmu koju čini iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za pružanje usluga chartera – djelatnost chartera je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.

Plovilo jest plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost.

Pravilnikom o vrstama I kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma definirane su četiri vrste plovnih objekata nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje se na njima pružaju, a to su:

 1. Plovni objekt za izlete
 • Plovni objekt za izlete namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na izletima u trajanju do 24 sata u kojem se ne pruža usluga smještaja. U Plovnom objektu za izlete mogu se pružati usluge prehrane, pića i napitaka.
 1. Plovni objekt za krstarenje
 • Plovni objekt za krstarenje namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na krstarenjima u trajanju preko 24 sata, a opremljen je za višednevni boravak turista. U ovom plovnom objektu moraju se pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluga smještaja.
 1. Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja
 • Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja namijenjen je za turističke usluge iznajmljivanja plovnog objekta za osobne potrebe turista radi odmora i rekreacije u trajanju do 24 sata u kojem se ne pruža usluga smještaja. Ovaj plovni objekt može se iznajmiti s posadom ili bez posade.
 1. Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja
 • Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja namijenjen je za turističke usluge iznajmljivanja plovnog objekta za osobne potrebe turista radi odmora, rekreacije i krstarenja u trajanju preko 24 sata i opremljen je za višednevni boravak turista. U ovom plovnom objektu mora se omogućiti smještaj, ali se ne može vršiti priprema hrane. Ovaj plovni objekt može se iznajmiti s posadom ili bez posade.

Charter u sustavu PDV-a

Kao što je iz definicije charter djelatnosti vidljivo, charter uključuje iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru.

Različite porezne stope primjenjuju se u slučaju kada se na plovilu daje usluga smještaja, u odnosu na najam plovila bez usluge smještaja. Na primjenu poreznih pravila utiče i vremensko razdoblje obavljanja usluge, jer se različita pravila utvrđivanja mjesta oporezivanja primjenjuju u slučaju kratkotrajnog najma plovila u odnosu na dugotrajan najam plovila.

Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj chartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje.

Utvrđivanje porezne stope

Odredbom članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u, propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma.

Isto je propisano i odredbom članka 47. stavke 2. točke a) Pravilnika o PDV-u s dodatkom – definicijom smještaja: „Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.“

Iz navedenog proizlazi da se oporezuje sa poreznom stopom:

 • 13% – usluga chartera sa smještajem;
 • 25% – iznajmljivanje plovnog objekta bez smještaja.

Mjesto oporezivanja chartera

Za utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga chartera primjenjuje se opća odredba iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u i odredbe članka 23. Zakona o PDV-u koje citiramo u nastavku:

(1) Mjestom obavljanja usluga kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava smatra se mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge.

(2) Mjesto iznajmljivanja prijevoznih sredstava, osim kratkotrajnog iznajmljivanja , osobi koja nije porezni obveznik je mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

(3) Neovisno od stavka 2. ovoga članka, mjestom iznajmljivanja plovila za razonodu osobi koja nije porezni obveznik, osim kratkotrajnog iznajmljivanja, smatra se mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku, ako tu uslugu obavi isporučitelj iz mjesta u kojem ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu.

(4) U smislu ovoga članka kratkotrajnim iznajmljivanjem smatra se neprekidno posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana, odnosno, u slučaju plovila, najviše 90 dana.”

Poreznii obveznici koji iznajmljuju prijevozna sredstva kada su korisnici najma iz trećih zemalja ili EU – porezna uprava je donijela svoje mišljenje koje podrobnije opisuje pravila u oporezivanju. Niže navodimo mišljenje porezne uprave:

U Republici Hrvatskoj (RH) oporezuju se usluge za koje se prema odredbama o mjestu oporezivanja smatra da su obavljene u RH. U pravilu se usluge između poreznih obveznika (B2B usluge) oporezuju prema sjedištu primatelja usluge, dok se usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici (B2C usluge) oporezuju prema mjestu sjedišta isporučitelja, s tim da se primjenjuje nekoliko iznimaka od ovog pravila. Iznimke se, između ostalog primjenjuju kod usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava.

Pravila za iznajmljivanje prijevoznih sredstava (uključujući plovila):

 1. B2B i B2C usluge kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje je prijevozno sredstvo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge (čl. 23. st. 1. Zakona o PDV-u). Kratkotrajni najam se odnosi na kontinuirano posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja ne duljeg od 30 dana ili, u slučaju plovila, ne duljeg od 90 dana.
 2. B2C usluge dugotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje primatelj usluge ima sjedište (čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u)
 3. B2C usluge dugotrajnog iznajmljivanja plovila za razonodu oporezuju se prema mjestu u kojem se plovilo za razonodu stavlja na raspolaganje primatelju usluge (čl. 23. st. 3. Zakona o PDV-u)
 4. B2B usluge dugotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje primatelj usluge ima sjedište (čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u)
 5. B2C usluge iznajmljivanja plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava koje se obavljaju izvan Europske unije (EU) oporezuju se u RH, ako se stvarno koriste u RH odnosno oporezuju se izvan EU, ako se stvarno koriste izvan EU iako se obavljaju u RH. PDV se plaća za dio plovidbe u RH. (čl. 35. Pravilnika o PDV-u)

 Slijedom navedenog, u RH su oporezive usluge iznajmljivanja plovila u slučaju kada charter kompanija neovisno o tome gdje ima sjedište (treća zemlja, države članice EGP ili pak RH) plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku u RH ili u trećoj zemlji, a dio plovidbe obavlja u RH. U RH se ne oporezuje usluga iznajmljivanja plovila koje se primjerice daje na korištenje krajnjem korisniku u nekoj drugoj državi članici EU.”

 

Izvori korištenja:

 • Časopis: Računovodstvo i porezi u praksi
 • Mišljenja porezne uprave – na linku

 

Martina Brezovčan
Senior Računovođa | Senior Accountant
Data-Link Unija Smart Accounting d. o. o.