16. srpnja, 2019

Kako evidentirati korištenje privatnog vozila na službenom putu?

U slučaju kada radnik na službenom putu koristi privatni automobil, uz putni nalog treba priložiti i evidenciju o prijeđenim kilometrima.

Obvezni elementi putnog naloga su:
 • datum izdavanja,
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • mjesto u koje osoba putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja,
 • vrijeme kretanja na put,
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom, potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar / sat),
 • vrijeme povratka s puta,
 • potpis ovlaštene osobe,
 • pečat,
 • obračun troškova,
 • likvidaciju obračuna,
 • izvješće s puta.

U putnom nalogu radnik treba evidentirati podatke o kilometrima koje je prešao u službene svrhe, počinjući bilježiti kilometre od mjesta iz kojeg polazi na službeni put. Početak službenog puta može biti: sjedište poslodavaca ili sjedište poslovne jedinice poslodavca odnosno uobičajeno boravište ili prebivalište radnika.

Na temelju iskazane evidencije o prijeđenim kilometrima navedene u putnom nalogu, uporaba privatnog automobila za službene svrhe (neovisno o tome je li riječ o korištenju vozilom za potrebe službenog puta ili loko-vožnje), radniku se može neoporezivo nadoknaditi do 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Prema tome, poslodavac ne može radniku za uporabu njegova privatnog vozila neoporezivo nadoknaditi troškove goriva prema stvarno nastalim izdatcima odnosno na temelju računa za gorivo, nego neoporezivu isplatu treba isključivo obaviti na temelju prijeđenih kilometara (evidentiranih u putnom nalogu) pomnoženih s 2,00 kn.

No, ako poslodavac ipak odluči nadoknadu za uporabu privatnog vozila za poslovne svrhe službenog puta obaviti na temelju stvarno nastalog troška odnosno računa za gorivo, treba voditi računa o nekoliko činjenica istodobno:

 • neto-nadoknadu predstavlja svota iskazana na računu za gorivo iskazana zajedno s PDV-om (neovisno o tome što možebitno račun za gorivo glasi na poslodavca i sadržava sve podatke na temelju kojih se može priznati pretporez)
 • ako je isplaćena svota veća od neoporezive nadoknade od 2,00 kn/km, svotu nadoknade za uporabu privatnog vozila predstavlja dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaću.

Na primjer, ako je putnom nalogu za službeni put na kojem je prešao 760 km, radnik priložio račune za gorivo u vrijednosti od 800,00 kn zajedno s PDV-om, poslodavac može isplatiti:

 • nadoknadu prema evidenciji kilometara 760,00 kn x 2,00 kn = 1.520,00 kn

          ili

 • stvaran trošak goriva od 800,00 kn.

S obzirom na to da su troškovi goriva znatno niži od nadoknade od 2,00 kn/km, važno je napomenuti da takvu odluku o namirenju troškova goriva umjesto 2,00 kn/km može donijeti samo poslodavac kojeg neki akt ne obvezuje na isplatu povoljnijeg prava za radnika od 2,00 kn/km.

Vezano za uporabu privatnog vozila za službene svrhe, putnom nalogu osobito se prilažu računi za cestarinu i parkiranje vozila u mjestu službenog puta.

Troškovi cestarine u potpunosti (100 %) su porezno priznati trošak i mogu se radniku neoporezivo nadoknaditi, ako su nastali u svrhu odlaska na i dolaska sa službenog puta.

Vezano uz korištenje ENC uređaja koji su prepaid naravi (troškovi cestarine plaćaju se unaprijed – za svaki pojedinačni prolazak kroz naplatne kućice na autocesti ne izdaje se račun za plaćenu cestarinu, koji bi se za svrhu pravdanja toga troška mogao priložiti uz izdani putni nalog) Porezna je uprava izdala mišljenje da se uz putni nalog može priložiti ispis sa Interneta iz kojega je vidljiv broj ENC kartice, nadnevak i vrijeme ulaza i izlaza s autoceste, naziv ulazne i izlazne postaje te cijena izražena u kunama, uz uvjet da se ti podaci podudaraju s podacima koje mora sadržavati svaki pojedini izdani putni nalog. U skladu s navedenim stajalištem, poslodavac treba voditi računa o tome da svaki prelazak radnika preko naplatnih kućica treba povezati s korištenjem ENC uređajem, jer bi se u protivnom pri poreznom nadzoru nepovezani trošak mogao smatrati primitkom u naravi. Obračun primitka u naravi koji se oporezuje na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada, poslodavac treba primijeniti i u slučaju možebitnog korištenja ENC uređajem za privatne namjene.

Pored troškova cestarine, na službenom putu mogu nastati i troškovi parkiranja koji su, kao i troškovi cestarine, 100 % porezno priznati, a radniku se mogu neoporezivo nadoknaditi u cijelosti. Pritom nije bitno jesu li računi koji opravdavaju trošak parkiranja dobiveni iz naplatnih uređaja ili su možebitno zaračunati uz hotelski smještaj. Nadalje, uporabom privatnog vozila za službene svrhe radniku na vozilu mogu nastati i razna oštećenja radi kojih je radnik imao povećane troškove. To mogu biti troškovi raznih popravaka (servisa), vulkanizera i dr. poreznim propisom u ovom slučaju nisu predviđene neoporezive isplate, nego se svi ti troškovi radniku nadoknađuju prema evidenciji o prijeđenim kilometrima u okviru od 2,00 kn/km. Stoga, ako bi poslodavac i imao volju za namirivanjem te vrste radnikovih izdataka, takva nadoknada bi predstavljala neto oporezivi primitak odnosno dohodak od nesamostalnog rada (plaću).

Izvor (RRIF)

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381