21. kolovoza, 2023

Izmjene i dopune Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Dana 28. travnja 2023. godine u Narodnim novinama objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je stupila na snagu 6. svibnja 2023. godine. Djelatnost koja je obuhvaćena ovima promjenama je djelatnost zdravstva. Uredbom su izmijenjani neki koeficijenti složenosti poslova i neznatno nazivi radnih mjesta, a osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama u koje se ubrajaju i one koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama počevši od plaće zarađene za travanj 2023. godine iznosi 902,08€.

Dana 16. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama objavljena je Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

Ovom Odlukom uređuje se isplata privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

Državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama određuje se isplata privremenog dodatka na plaću i to:

  • u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110
  • u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529
  • u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867

Privremeni dodatak na plaću isplaćuje se za puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a u slučaju nepunog radnog vremena, razmjerno ugovorenom odnosno utvrđenom radnom vremenu. Ako su službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz ove Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, privremeni dodatak isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

Privremeni dodatak na plaću isplaćivat će se do dana ostvarivanja plaće prema uredbama kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za lipanj 2023., koja se isplaćuje u srpnju 2023.

Također, objavljena je Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu. Ovom Odlukom utvrđuje se da će se regres za korištenje godišnjeg odmora za 2023. godinu isplatiti u iznosu od 300,00 eura, umjesto u iznosu ugovorenom Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 58/23.) i Dodatkom II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 58/23.).

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o primjeni prava iz kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva. Tom odlukom sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u sustavu zdravstva, na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (potpisnici Kolektivnog ugovora iz 2018), ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Kolektivnog ugovora, priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru u visini i na način na koji su ugovorene.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama te je stupila na snagu 26. lipnja 2023. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u sustavu zdravstva, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Dana 24. svibnja 2023. u Narodnim novinama objavljen je Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine, koji je u primjeni od 26. travnja 2023. godine.

Izmjenom čl. 30. utvrđeni su novi iznosi osnovne plaće koje je poslodavac dužan isplaćivati za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti te su isti navedeni u sljedećoj tablici:

Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca za 0,5 %. Dodatkom se propisuje i povećanje plaće za rad nedjeljom s dosadašnjih 30% na 50% s čime je Kolektivni ugovor usklađen s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu te je dogovoreno da će ugovorne strane u rujnu započeti pregovore o visini minimalnih bruto plaća po grupama složenosti poslova.

Dodatak su obvezni  primijeniti samo njegovi potpisnici (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma). 

Dana 21. lipnja 2023. u Narodnim novinama objavljena je Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.  Odluka stupa na snagu 01. srpnja 2023.

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

U Narodnim novinama br. 68 od 23. lipnja 2023. objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Pravilnik stupa na snagu 1.7.2023. a dan je rok do 01.10.2023. za usklađenje obračunskih isprava s odredbama ovoga Pravilnika.

Pravilnikom se  propisuje:

  • sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa,
  • sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti,
  • sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor i
  • sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti.

Kao jedna od novina, ističe se iskazivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor s propisanim elementima. Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora, poslodavac mu za to treba isplatiti naknadu. Pritom se u obrascu, osim same naknade i iznosa javnih davanja te datuma isplate, treba iskazati i broj dana godišnjeg odmora koje radnik ostvaruje, broj dana koje nije iskoristio, te podatak o kalendarskoj godini za koju godišnji odmor nije iskorišten odnosno nije iskorišten u cijelosti.

Pri izradi obračuna plaće, naknade plaće i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa poslodavac može koristiti:

  • obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1)
  • obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac IO1)

Isto tako Poslodavac ima slobodu koristiti  svoj iskaz isplatnih listi za ta primanja sve dok taj iskaz sadrži sve propisane elemente navedene u Pravilniku.

Međutim, kod neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće obvezno se mora koristiti obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac NP1) dok se pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kao obvezni obrazac koristi obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac NO1).

Obrasci NP1 i NO1 su ovršna isprava koja radniku i FINA-i daje informaciju o svoti plaće i javnim davanjima koji nakon dospijeća plaće nisu podmireni.

Svi navedeni obrasci otisnuti su u prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Za sva dodatna pitanja, slobodno se javite na mail info@datalinkunija.hr.