16. prosinca, 2019

ČETVRTA FAZA POREZNE REFORME

Dana 11. prosinca 2019. službeno je ozakonjena četvrta faza porezne reforme. Većina izmjena i dopuna Zakona stupa na snagu od 1. siječnja.

Neke od važnijih promjena su:

  • Osnovni osobni odbitak se sa sadašnjih 3.800,00 kn povećava na 4.000,00 kn. Primjenjuje se pri obračunu plaće za prosinac koja se uobičajeno isplaćuje u siječnju. Ostali koeficijenti za olakšice ostaju nepromijenjeni.

 

  • Iako je najavljivano sniženje opće stope PDV-a, ona ostaje 25%, a snižena stopa od 13% primjenjuje se za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta.

 

  • Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7,5 milijuna kn bez PDV-a koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 01. siječnja 2020. moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2020. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

  • Porezni obveznici koji su ostvarili prihode do 7,5 milijuna kn u prijavi poreza na dobit izračunavaju predujam poreza na dobit koji se plaća tijekom 2020. godine uz primjenu stope od 12%.

 

  • Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak, postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7,5 milijuna kn. Ostali kriteriji su ukinuti, a s obzirom na to da se spomenuti kriterij primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, samo oni obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili primitke veće od 7,5 milijuna kn u 2019. godini po sili zakona postaju obveznici poreza na dobit u 2020. godini.

 

  • Prag za utvrđivanje osnovice poreza na dobit povećan je s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna.

 

  • Porezni obveznici koji su prestali poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije tijekom 2019. godine, ako nisu podnijeli prijave poreza na dobit za razdoblje poslovanja tijekom 2019. godine, obvezni su je naknadno podnijeti. Ti porezni obveznici u obvezi su predati financijska izvješća Fini za potrebe javne objave.

 

  • Kod otvaranja stečajnog postupka prijava poreza na dobitak podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja. Porezna prijava koja se odnosi na razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije i prijava koja se podnosi na razdoblje od početka poslovne godine do prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381