26. listopada, 2020

Isplate i plaćanja gotovinom

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. Nov., br. 133/12-121/19.) plaćanje u gotovini drugom obvezniku fiskalizacije, moguće je najviše do svote od 5.000,00 kn, po jednom računu. Kod gotovinskih isplata i uplata treba voditi računa i o odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Osim toga Zakon o porezu na dohodak u čl. 86. propisuje isplatu dohodaka na račun, a u nastavku dajemo pregled isplata primitaka fizičkim osobama koje se mogu obaviti i u gotovini.

U gotovini se mogu obaviti isplate kao što su mirovine, novčani dodaci uz mirovinu od lokalne samouprave, zajam radniku ili članu društva, isplate iz članka 9. Zakona na koje se ne plaća porez na dohodak, a navedene se odnosi na svote koje poslodavci isplaćuju radnicima do neoporezive svote, dnevnice u zemlji i inozemstvu, terenski dodatak, pomorski dodatak, naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putu, prijevoz na posao i s posla mjesnim i međumjesnim prijevozom, naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe, prigodne nagrade kao što su regres i božićnica.

U gotovini može se isplatiti i jubilarna nagrada, naknade za odvojeni život, pomorski dodatak, otpremnine do 6.500,00 kn po godini staža ili jednokratno do 8.000,00 kn ili pak zbog profesionalne nesposobnosti za rad po godini staža.

Potpore zbog invalidnosti radnika, potpore obitelji u slučaju smrti radnika i radnicima u slučaju smrti člana obitelji, potpore zbog neprekidnog bolovanja, dar djetetu do 15. godine života, potpore za novorođenče također se mogu isplatiti u gotovini.

U gotovom novcu moguće je isplatiti i državne nagrade za sudjelovanje na olimpijskim igrama kao i svjetskim i europskim prvenstvima koje se isplaćuju od strane lokalne samouprave.

Primici osoba zaposlenih u inozemnim diplomatskim misijama također se mogu isplatiti u gotovini. Isplatu u gotovini moguće je izvršiti i za državne nagrade, doplatak za djecu, nasljedstva i darove, potpore djeci u slučaju smrti roditelja, primici na osnovi osiguranja imovine, života, obiteljske imovine koje ostvaruju djeca nakon smrti roditelja, socijalne potpore, primici osoba s invalidnošću, potpore zbog uništenja imovine od elementarnih nepogoda.

Primici od obavljanja sezonskih poslova također se mogu isplatiti u gotovini uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 15.000,00 kuna godišnje. Isplate s osnove povrata pozajmica mogu se obaviti u gotovu novcu kao i isplate predujma dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com