2. srpnja, 2021

Financijski leasing i specifičnosti kod obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama

U skladu s člankom 4. st.1. Zakona o leasingu, posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga tako da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga te primatelju leasinga odobrava korištenje tim objektom leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga obvezuje se za to plaćati naknadu.

U ovom poslu pojavljuju se davatelj leasinga, objekt leasinga, primatelj leasinga i dobavljač predmeta leasinga.

Davatelj leasinga je pravna osoba koja sukladno zakonu može obavljati poslove leasinga, osnovano kao d.d. ili d.o.o. s temeljnim kapitalom koji je propisan te s dobivenim odobrenjem za rad koje izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Objekt leasinga može biti pokretna ili nepokretna imovina te su to najčešće motorna vozila, nekretnine i strojevi.

Primatelj leasinga može biti pravna ili fizička osoba koja na temelju ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objektom leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade.

Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja sklapa ugovor s davateljem leasinga na temelju kojeg davatelj leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga. Dobavljač objekta leasinga ujedno može biti i davatelj leasinga.

Razlikujemo dvije osnovne vrste leasinga:

  1. Financijski
  2. Operativni

Financijski leasing dovodi do stjecanja vlasništva nad objektom leasinga, a kod operativnog to nije slučaj.

Kod računovodstvenog praćenja nabave dugotrajne imovine na financijski leasing postoje specifičnosti kod poduzetnika koji porez na dodanu vrijednost plaćaju prema naplaćenim naknadama. Prema članku 125. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini nije bila veća od 15.000.000,00 kn bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

Porezni obveznici koji se odluče na primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja dok pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku kada je isporučitelju plaćen račun za dobra ili obavljenu uslugu.

U slučaju kupnje osnovnog sredstva putem financijskog leasinga kod poduzetnika koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama, pravo na odbitak pretporeza priznaje se po plaćanju leasing – rate. Leasing – društvo je ono koje izdaje račun poduzetniku, korisnik financijskog leasinga pretporez priznaje prema naplaćenim naknadama i pretporez može koristiti prema dinamici svojih uplata, te ne postoji mogućnost da se odjednom izvrši odbitak pretporeza, kao u slučaju poreznih obveznika koji PDV obračuvaju prema obavljenim isporukama.

Iz navedenog proizlazi da primatelj financijskog leasinga koji PDV obračunava prema naplaćenim naknadama priznaje pretporez samo u razmjernom dijelu plaćenog računa, dok se iznos PDV-a za neplaćeni dio evidentira kao pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje.

Saldo nepriznatog PDV-a postoji sve dok se ne podmiri cijela obaveza prema leasing – društvu.