Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Dvojno iskazivanje u kunama i eurima kod poslovnih subjekata

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane vrijednosti iskazane u eurima.                    

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.                  

Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima.                   

Poslovni subjekti u postupku izdavanja računa prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena.                 

Obvezno dvojno iskazivanje nastupa najkasnije prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana objave odluke Vijeća EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije, i završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.                        

Primjer:                              

Ako Vijeće EU donese odluko o usvajanju eura za RH i ako se uredbom Vijeća EU utvrdi fiksni tečaj konverzije u srpnju 2022., 30 dana od objave će proteći u kolovozu 2022.                    

Prvi ponedjeljak u mjesecu koji slijedi nakon kolovoza je 5. rujna 2022. – nastup obveze dvojnog iskazivanja.                   

Razdoblje dvojnog iskazivanja                 

Utvrđena su razdoblja dobrovoljnog i obveznog dvojnog iskazivanja.                     

Razdoblje dobrovoljnog dvojnog iskazivanja počinje od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura. Od tada poslovni subjekti mogu krenuti s dvojnim iskazivanjem jer će znati i fiksni tečaj konverzije što je podatak bez kojega se ne može ispravno primijeniti pravilo preračunavanja iz ovoga Zakona. Obvezno dvojno iskazivanje je razdoblje koje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. Primjerice, ako navedene odluka bude donesena u mjesecu srpnju 2022, rok od 30 dana će proteći u kolovozu i obveza dvojnog iskazivanja će nastupiti prvog ponedjeljka u rujnu, tj. 5. rujna 2022.

Dvojno iskazivanje kod poslovnih subjekata

 • u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili na robi ili na cjeniku
 • na internetskoj stranici
 • u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i
 • ugovora na daljinu
 • u ponudi na trajnom mediju
 • tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge i
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa i glasovnih poruka u ostalim oblicima oglašavanja.                            

Poslovni subjekt dužan je na isti način istaknuti fiksni tečaj konverzije.                 

Kada je riječ o dvojnom iskazivanju cijena za usluge, poslovni subjekt mora cijenu u eurima i u kunama istaknuti jasno, vidljivo, čitljivo i nedvosmisleno na cjenicima koji su potrošačima lako dostupni na prodajnim mjestima, odnosno u poslovnim prostorijama, na internetskim stranicama trgovine, na samonaplatnim uređajima. Putem telefonske prodaje, potrebno je jasno komunicirati dvojne cijene za usluge.

Ako poslovni subjekt, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u:

 • katalogu usluga s cijenama
 • posebnim brošurama ili prospektima s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama.

Poslovni subjekti moraju dvojno iskazati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice na tiskanim letcima i katalozima, TV oglasima, oglasnim panoima (tzv. billboard), društvenim mrežama, internetskim stranicama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima), a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.                          

Fiksni tečaj konverzije potrebno je prikazati tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti na jednom mjestu, odnosno nije potrebno iskazati uz svaku robu ili uslugu. Primjerice, u slučaju letka na dnu letka, u slučaju kataloga na početnoj stranici kataloga, u slučaju TV oglašavanja na dnu ili vrhu ekrana i slično.                     

Obveza dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa te na glasovne poruke putem ostalih oblika oglašavanja, primjerice TV oglasa gdje se informacije o cijeni prenose slušno tzv. „voice over“ .                  

 Iznimno, obveza dvojnog iskazivanja cijena ne odnosi se na:                        

1) poslovne subjekte kada prodaju robu i pružaju usluge na neki od sljedećih načina:                        

 • putem automata
 • na štandovima i klupama na tržnicama na malo
 • na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
 • na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova
 • putem kioska
 • pokretnom prodajom
 • u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama
 • prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i slično)
 • u spremištima, trapilištima i slično koja prodaju poljoprivredni sadni materijal
 • u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima

2) pojedine oblike iskazivanja cijena gdje bi dvojno iskazivanje uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima, kao što su:                 

 • totemi benzinskih postaja (stupovi s iskazanim cijenama) i agregati te električne punionice
 • TV sučelja u svrhu prodaje usluga
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
 • kuponi za popuste i kuponi u vrijednosti vraćene robe
 • uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini
 • igre na sreću
 • zabavne igre
 • iznosi cijena na vagama i naljepnice s vaganom cijenom i
 • taksimetar.

Uz gore navedene iznimke od dvojnog iskazivanja cijena, poslovni subjekti nisu dužni dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti:                         

 • povratne naknade na ambalaži
 • povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže
 • cijene prethodno otisnute na knjigama i drugim periodičkim publikacijama
 • vrijednosti i iznosi koji se naznačuju na pošiljkama i uputnicama
 • vrijednosti otisnute na biljegu
 • vrijednosti otisnute na poštanskoj marki
 • vrijednosti iskazane za unaprijed plaćenu elektroničku komunikacijsku uslugu
 • vrijednosti iskazane na karticama za javne telefonske govornice
 • vrijednosti otisnute na ambalaži SIM kartice
 • vrijednosti otisnute na poklon kartici
 • vrijednosti otisnute na ulaznici
 • vrijednosti otisnute na karti za uslugu javnog prijevoza i
 • iznose u carinskim deklaracijama.            

DODATNO POJAŠNJENJE POJEDINIH IZNIMAKA:                              

Karte i ulaznice

Dvojno iskazivanje cijena nije obavezno na kartama/ulaznicama (na primjer karte za javni prijevoz, ulaznice za kazalište, koncerte, itd.). Cijene karata/ulaznica trebaju biti dvojno istaknute na cjeniku, etiketi ili na neki drugi vizualno uočljiv način na prodajnom mjestu i to tijekom cijelog razdoblja dvojnog iskazivanja cijena.                         

Tako će tijekom cijelog razdoblja dvojnog iskazivanja cijena na prodajnim mjestima za sve vrste karata/ulaznica biti ispisana cijena na specijalnom informativnom materijalu u sekundarnoj valuti koja nije navedena na robi.                              

Informativni materijal potrošačima mora biti lako dostupan i koristan u donošenju odluke o kupnji.                          

Darovne (poklon) kartice

Kod ponude darovnih (poklon) kartica za koje su iznosi prethodno definirani maloprodajna cijena se iskazuje u eurima i u kunama tijekom dvojnog iskazivanja cijena.                     

Međutim, dvojno iskazivanje cijene ne zahtijeva mijenjanje vizualnog sadržaja poklon kartice, već se dvojna cijena iskazuje kao i za ostalu robu, odnosno cijena može biti navedena na etiketi, privjesnici, naljepnici, na polici ispred, ispod ili pokraj poklon kartice, a iznimno i iznad poklon kartice na način da ne postoji mogućnost zamjene te oznake s oznakom cijene robe koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenjuje se i na prodaju putem interneta i izvan poslovnih prostorija prilikom čega je također potrebno iskazati dvojnu cijenu.                     

Poklon kartice izdane s iznosom u kunama vrijedit će i nakon datuma uvođenja eura te poslovni subjekt treba osigurati automatsko preračunavanje iznosa iz kuna u eure primjenjujući pravila preračunavanja i zaokruživanja koja će se urediti Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Nakon datuma uvođenja eura, poslovni subjekt ne treba obavijesti potrošača o preostalom raspoloživom iznosu na darovnoj (poklon) kartici već će isti biti vidljiv na računu prilikom plaćanja.                           

Povratna naknada

Iako je povratna naknada na ambalaži jedan od izuzetaka od obveze dvojnog iskazivanja, budući da je riječ o piktogramu koji samim time ne predstavlja cijenu, u slučajevima kada se cijena povratne naknade iskazuje zasebno na regalnim etiketama tada cijena mora biti dvojno iskazana.                            

Ambalažu na kojoj je iskazana vrijednost povratne naknade u kunama nije potrebno mijenjati nakon datuma uvođenja eura, već se ista koristi do isteka zaliha.                  Iznos povratne naknade koji sada iznosi 0,50 HRK preračunat će se korištenjem fiksnog tečaja, (primjerice, uzimajući središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen uključivanjem kune u ERM II, iznos povratne naknade nakon zaokruživanja iznosi 0,07 EUR; (postupak: 0,50 HRK podijeljeno s 7,53450 EUR vrijednost piktograma u 0,066361404 EUR, nakon zaokruživanja 0,07 EUR).

Budući da su iznosi povratne naknade fiksno određeni Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, tijekom 2022. predviđa se usklađivanje Pravilnika i u dijelu iznosa povratne naknade u eurima, na način da će postojeći iznos od 0,50 HRK biti preračunat prema fiksnom tečaju i zaokružen prema matematičkim pravilima i pravilima zaokruživanja propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.               

Povrat robe/reklamacije

U slučajevima kada je potrošač kupio robu u kunama, a vrši povrat iste nakon datuma uvođenja eura, povrat novca isplaćuje se u važećoj valuti, odnosno u eurima prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.                          

E-bonovi i SIM kartice kod usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži  te plaćene kartice za javne telefonske govornice                    

U slučajevima kupnje prepaid bona (unaprijed plaćene elektroničke komunikacijske usluge, tzv. elektronički bon za nadoplatu računa), potrošaču se izdaje račun i uz taj račun istovremeno potvrda/voucher o kupljenom bonu, te je u tom slučaju dovoljno dvojno iskazati cijenu na računu dok nije potrebno dvojno iskazati cijenu na potvrdi/voucheru.                               

SIM karticu koja sadrži i neku novčanu vrijednost (primjerice 20,00 kn) koja je iskazana na ambalaži u kojoj se nalazi kartica nije potrebno mijenjati, odnosno koristi se do isteka zaliha iskazana novčana vrijednost u kunama, a potom se novčane vrijednosti na SIM kartici tiskaju u eurima.                         

U slučajevima kupnje kartice za javne telefonske govornice, koje su stavljene u prodaju prije datuma uvođenja eura, potrošaču se izdaje račun te u tom slučaju dovoljno dvojno iskazati cijenu na računu. Iste je moguće koristiti do isteka zaliha.                  

Međutim, dvojna cijena se iskazuje kao i za ostalu robu, odnosno cijena može biti navedena na etiketi, privjesnici, naljepnici, na polici ispred, ispod ili pokraj SIM kartice, a iznimno i iznad SIM kartice na način da ne postoji mogućnost zamjene te oznake s oznakom cijene robe koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenjuje se i na prodaju putem interneta i izvan poslovnih prostorija prilikom čega je također potrebno dvojno iskazati cijenu.                   

Legitimacijski papiri, poštanske marke i državni biljezi                  

Legitimacijski papiri, poštanske marke, frankirane markice, državni biljezi, lutrijske igre s unaprijed utvrđenim rezultatom, kuponi za popust, kuponi u vrijednosti vraćene robe, ambalaža s iskazanim piktogramom povratne naknade, knjige i druge periodičke publikacije koji su bili u prodaji prije datuma uvođenja eura, a na kojima su iznosi iskazani u kuni koriste se i nakon datuma uvođenja eura do potrošnje zaliha uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.                   

Dvojno iskazivanje na računu                    

Poslovni subjekt, kreditna institucija, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i pružatelj financijskih usluga dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja i pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.                         

Tijela javne vlasti dužna su u razdoblju dvojnog iskazivanja pri ispostavljanju računa za pružanje javne usluge dvojno iskazati ukupan iznos računa uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.                                

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu.                        

Blagajne i naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute.                             

S druge strane, POS uređaje koji se nalaze na blagajnama neće biti nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja bit zadovoljena na glavnom računu. Točnije, nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom računu.                              

Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.                  

Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu.    

Dvojno iskazivanje pri isplati plaća                         

U razdoblju dvojnog iskazivanja  poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.                                  U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac biti dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa dvojno iskazati barem ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Naravno poslodavci mogu sve iznose na navedenim potvrdama iskazivati dvojno, međutim u svakom slučaju je to dužan učiniti za ukupan iznos isplaćen radniku na račun.               

IZ TEKSTA SMJERNICA ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM                            

Predlaže se dvojno iskazivanje na način da je cijena u eurima primarna (na lijevoj strani, ili iznad), a u kunama sekundarna (na desnoj strani ili ispod).                  

Poslovni subjekt može koristiti jednu etiketu tijekom cijelog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, a može istu i mijenjati, uz uvjet poštivanja obveze dvojnog iskazivanja cijena.                

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi.                   

Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga morat će biti istaknut i fiksni tečaj konverzije. Fiksni tečaj konverzije nužno je istaknuti i na internetskim stranicama te na samonaplatnim uređajima na vidljiv i čitljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran.                         

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu, osim u slučajevima propisanim Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.                            

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlažemo koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (primjerice iznos od 30 EUR ili 30 €). 

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno uvažavajući obveze o dvojnom iskazivanju, a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

U smjernicama su prikazani primjeri iskazivanja cijena.

1.      na samoj robi (primjerice privjesnice, naljepnice)

etiketa

ISKAZIVANJE CIJENA PUTEM RUČNIH ETIKETIRKI

U prvom redu na etiketi se ispisuje broj ulaznog dokumenta i/ili šifra proizvoda, dok su u drugom i trećem iskazane cijene s oznakom valute iza cijene.

2.      na polici na regalnoj etiketi s nazivom robe               

ISKAZIVANJE MALOPRODAJNE CIJENE ROBE

ISKAZIVANJE MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE

ISKAZIVANJE MALOPRODAJNE CIJENE ROBE PRILIKOM POSEBNOG OBLIKA PRODAJE (AKCIJSKA PRODAJA)

ISKAZIVANJE MALOPRODAJNE CIJENE ROBE PRILIKOM POSEBNOG OBLIKA PRODAJE  (SEZONSKO SNIŽENJE)

ISTICANJE MALOPRODAJNE CIJENE ROBE PRILIKOM POSEBNOG OBLIKA PRODAJE  (RASPRODAJA)

ISKAZIVANJE CIJENA USLUGA (CJENIK)   

 

INFORMIRANJE POTROŠAČA                    

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su mnogi hrvatski potrošači zabrinuti da bi uvođenje eura moglo dovesti do povećanja potrošačkih cijena, odnosno da će poslovni subjekti koji sklapaju ugovore s potrošačima neopravdano povisiti maloprodajne cijene.                     

Jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače je pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. Svaki poslovni subjekt koji posluje u direktnom odnosu s potrošačima bit će pozvan da se pridruži inicijativi s ciljem ispravnog preračunavanja i iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, bez neopravdanog povećanja maloprodajnih cijena.                   

Poslovnim subjektima koji pristupe Etičkom kodeksu omogućit će se dobivanje i postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa kojim će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti, te koji nije povećao cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga.                    

Poslovni subjekti bit će pozvani putem medijske kampanje online pristupiti Etičkom kodeksu. Online pristupanje Etičkom kodeksu bit će omogućeno prije početka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena, odnosno tijekom drugog i trećeg tromjesečja 2022. pa sve do 31. prosinca 2023.  Poslovni subjekt svojim pristupanjem jamči provedbu načela Etičkog kodeksa te time stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa, na svoja prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice tiskani letci i katalozi, objave na internetskim stranicama i društvenim mrežama, mobilnim aplikacijama te u drugim medijima).