Uvođenje eura u RH
19. srpnja, 2022

Dvojno iskazivanje na obračunskim platnim listama

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada iz radnog odnosa (božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za rad, naknada za prehranu i sl.) dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Ako se primjerice božićnice, regres i slične naknade iskazuju na posebnim platnim listama, na istima je potrebno dvojno iskazati ukupan iznos.

Putni nalozi su izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja.

Dodatno, iznosi neto honorara u okviru autorskih ugovora, kao i iznosi neto naknade u okviru ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore, moraju biti dvojno iskazani.

Visina plaće utvrđena u ugovorima o radu i drugim aktima kojima je utvrđena visina plaće ili druge naknade u kuni obvezno se preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

U slučajevima kada se isplata neto plaće djelomično odvija na zaštićeni, a djelomično na redovni račun, potrebno je dvojno iskazati ukupan iznos koji se isplaćuje radniku na njegove račune (redovni i zaštićeni).